Dementia

Páginas: 13 (3170 palavras) Publicado: 29 de dezembro de 2012
ALLES WETEN OVER DEMENTIE

In algemene termen kan dementie het beste worden omschreven als een ziekte waarin het gehele geestelijk functioneren sterk is achteruitgegaan, zodanig dat het normale, zelfstandige leven niet meer mogelijk is.
* 1. Definitie
* 2. Typen
* 3. Oorzaken
* 4. Behandeling
* 5. Hersenveranderingen
* 6. Voorkomen
* 7. Erfelijkheid
1. DefinitieDementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak, het is een verzameling van symptomen of verschijnselen, die wijzen op een achteruitgang van het geestelijk functioneren. Het is veel meer een toestand op een bepaald tijdstip, een momentopname. Dementie wordt beschouwd als een klinisch syndroom, dat tot uiting komt in een stoornis van het gedrag. Syndroom betekent in dit verband datdementie géén omschreven ziekte is, maar een cluster van bij elkaar behorende ziekteverschijnselen. Cognitieve functiesKenmerkend is de achteruitgang van twee of meer cognitieve functies waarbij één van beide functies een stoornis is van het geheugen. Cognitie is een zeer breed begrip waaronder verstaan wordt het vermogen om dingen te leren kennen. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken vallenonder de cognitieve functies. Als het om de psychologische en fysiologische kenmerken van onze hersenen gaat onderscheidt men naast cognitieve functies ook connatieve functies - willen en handelen - en verder ook affectieve functies: gevoelens van velerlei aard. De cognitieve stoornissen in geval van dementie dienen zo ernstig te zijn dat er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Alsuitsluitend geheugenstoornissen bestaan, of cognitieve defecten die het dagelijks functioneren niet of nauwelijks hinderen, is het begrip dementie niet op zijn plaats. Diagnose Wanneer dementie bij ouderen wordt vermoed, moet altijd nog gedacht worden aan de mogelijkheid van een delier (acute verwardheid) of een depressie. De diagnose dementie vindt plaats op klinische gronden, waarbij inzicht inhet ziekteverloop via een zorgvuldig opgenomen verslag van de patiënt en zijn familie essentieel is. Neurologisch, neuropsychologisch en psychiatrisch onderzoek is noodzakelijk om de diagnose te kunnen stellen. Het is van belang dat de diagnose niet alleen gesteld wordt op basis van bijvoorbeeld een scan of ander specifiek medisch onderzoek. Zo'n onderzoek rechtvaardigt niet de diagnose dementie;het totale beeld van de patiënt en vooral zijn gedragspatroon is van essentiële betekenis. Na het stellen van de diagnose met behulp van andere informatie, wordt vaak een bruikbare indicatie verkregen voor de ernst van de stoornis door de mate waarin de activiteiten van de persoon met betrekking tot zijn of haar werk, gezin of vrije tijd gehinderd worden of zelfs onmogelijk zijn. Algemenekenmerken Dementie wordt gekenmerkt door achteruitgang van de verstandelijke vermogens en het intellect, door aftakeling (verval, degeneratie, verlies aan cellen) van hersenweefsel, door een ziekteproces in de hersenen of door een hersenbeschadiging. Dementie hangt samen met het verlies van hersensubstantie (degeneratie, trauma, bloeding, ontsteking, gezwel, enzovoort). Dement gedrag wordt echter soms nietuitsluitend door cerebraal verval bepaald: isolement en verwaarlozing van bejaarden kunnen een belangrijk aandeel in het verval leveren. De dagelijkse zelfredzaamheid wordt door de dementie duidelijk beperkt. Dementie en vergeetachtigheid Er is een groot verschil tussen de mate waarin vergeetachtigheid en dementie voorkomen. Vergeetachtigheid is iets waar bijna iedereen last of hinder van heeft.Dementie daarentegen komt veel minder vaak voor. Vergeetachtigheid slaat uitsluitend op het geheugen. De hersenen hebben evenwel méér functies dan alleen het geheugen. Bij dementie zijn er dan ook meer problemen dan alleen vergeetachtigheid. Bij dementie gaat het om een ernstige vorm van vergeetachtigheid. Dit is dus niet te vergelijken met af en toe niet op bepaalde woorden kunnen komen.
2....
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!