Usa - mexico

Páginas: 17 (4109 palavras) Publicado: 10 de abril de 2013
Dominika Woźniak


Stosunki Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Wybrane zagadnienia.


Stany Zjednoczone i Meksyk łączą specyficzne, ścisłe relacje dwustronne. Ich charakter zdeterminowany jest przede wszystkim geograficzną bliskością, oraz obecnie dominującymi bliskimi relacjami gospodarczymi w ramach porozumienia NAFTA. Choć kulturowo odmienne, nie można jednak odbierać państwom tympodobieństw historycznych takich jak widmo kolonializmu oraz interakcji między obydwoma podmiotami, które z pewnością miały wpływ na charakter dzisiejszych stosunków.
W ostatnim czasie relacje te zostały naznaczone jednak kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa, zarówno USA jak i Meksyku – takimi jak narkohandel, zorganizowana przestępczość czy emigracja na północ. Kwestie te z jednej strony zacieśniły,z drugiej zaś skomplikowały stosunki między tymi państwami, stając się zarówno platformą współpracy jak i gruntem nieporozumień i wzajemnych oskarżeń.
Stosunki USA z Meksykiem zdeterminowane były początkowo kwestią terytorium. W czasie trwania zależności kolonialnych, tereny Nowej Hiszpanii poszerzały się bowiem aż do XVIII w. obejmując stopniowo terytoria obecnego Meksyku, Teksasu, Kalifornii,Nowego Meksyku i Arizony. Sytuacja ta zmieniała się jednak wraz z biegiem czasu i procesem tworzenia państw po obydwu stronach Rio Grande.
Do pierwszego konfliktu o charakterze terytorialnym doszło w osiem lat po uzyskaniu przez Meksyk niepodległości, kiedy w 1829 r. w kraju tym zniesiono niewolnictwo. Decyzja ta była nie do przyjęcia dla mieszkańców Teksasu, których system gospodarki ipodziału pracy oparty był na pracy niewolniczej. W związku z tym w 1836 r. Teksas oderwał się od Meksyku, i choć początkowo Stany Zjednoczone akceptowały istnienie tego „nowego tworu” nie wykazując ambicji jego anektowania, stało się to faktem w 1845 powodując, trwającą przez następne dwa lata, wojnę między sąsiadami. Nie była to jednak jedyna przyczyna rozpoczęcia konfliktu. Lobby aneksjonistyczne w USA,domagało się bowiem przyłączenia do terytorium innych ziem, zwłaszcza Kalifornii, opowiadając się przy tym za siłowym rozwiązaniem. Gdy pojawił się więc argument jakoby Meksyk zamierzał oddać Kalifornię Wielkiej Brytanii w zamian za likwidację zadłużenia, prezydent USA James Polk przesłał do kongresu wniosek o wypowiedzenie wojny Meksykowi. W jej wyniku w 1848 r. podpisano układ wGuadalupe-Hidalgo zgodnie z którym Meksyk utracił ponad połowę swojego terytorium.
W czasie wojny secesyjnej USA ogłosiły neutralność wobec Meksyku, trawionego wówczas francuskimi interwencjami wojskowymi, natomiast do połowy lat 30 XX wieku zwiększało się uzależnienie Meksyku od zagranicznego, zwłaszcza amerykańskiego kapitału. Sytuacja ta zmieniła się wraz z prezydenturą Lazaro Cardenasa, który zapewniłrealizację głównych haseł rewolucji meksykańskiej – między innymi znacjonalizował przemysł naftowy co doprowadziło do napięć na linii ze Stanami Zjednoczonymi, które ogłosiły bojkot meksykańskiej nafty. W 1943 r., po długich pertraktacjach doszło do ugody w wyniku której Meksyk zgodził się wypłacić koncernom (w tym północnoamerykańskim) indemnizację[1]. Kwestia ta nie stała jednak na przeszkodziewspółpracy między obydwoma krajami w trakcie II wojny światowej. Meksyk po wypowiedzeniu wojny państwom Osi w 1942 współdziałał ze Stanami Zjednoczonymi. Stało się to podstawą do zacieśnienia stosunków z USA w latach powojennych w wyniku czego rząd meksykański zagwarantował przywileje dla amerykańskiego kapitału.
Choć na polityce USA wobec Ameryki Łacińskiej w latach następnych zaciążyła w dużejmierze sprawa kubańska, dobre stosunki utrzymywane między Meksykiem a Kubą nigdy nie wpłynęły na zmianę linii USA wobec południowego sąsiada. Mimo wyraźnie odmiennego stosunku do Kuby, USA i Meksyk owocnie współpracowały w wielu dziedzinach. Na potwierdzenie tych dobrych czasem tylko poprawnych stosunków warto przywołać dwa fakty: w 1964 r. ostatecznie załatwiono ciągnący się od 1866 spór...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Argentina Bolivia Peru Mexico E Usa Modo De Compatibilidade
  • Como usa??
  • México
  • México
  • México
  • Mexico
  • México
  • México

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!