Lista de exercicios

Páginas: 5 (1102 palavras) Publicado: 4 de abril de 2013
nosa ÍrE traÍllr

PENErta

- Ìttg.

frflrflflïflilü[l

'
1
D
RIIA H ERCULANO E F REITAS' 34. J D'PAIILISTA
sáo P aulô-SP - c EP 0 1307i10

D
ÇON|MTO D E P RESTACÃO E S ERVICOS

C
d
D
D
POÌ STC
E I NSTRUMENTO E P RESTAçÀO ! S ERVIÇOS' EU MI AdO ÔNO
l
L
S
à
d
a
CoNÌtdaTAN f E. d orâvanlessìfr esisnâdâe npÌesâ. LIPER ANCHES ÍÁPUr
e
i nsúição íaduals ob
L
5
s
LTDÁ i$cÌna n ô C GC/MF obo n únero. 0.85 906/0001_98,
onúúôro286.050.78?.ll6.erabelecidâ.aAveÍidaPEsidente(ennedv.6l_BâiÍo
e
_
c.nrro C EP 7 7tl)|]( )()(ì D ìâ.lcma S P.e d c o uÌú l âdo c ofrÔC ONTRATADA,
s
i nscntânoCNPJob
R
a
assiÍ n onrella, e npÌesa OSAD EFATIMA P ÊNETTA_ME.
s
02e
o n ú m c r o 9 6 . ó 2 5 . 6 1 Ì / 0 0 0 ìC C M n ' 2 ì 6 ' 1 0 4 0 . e s t a b € l e c i d a n a R u âD o n a
0
n
AnlonìadeQueiúz, '458'Co.solãção.CEP 13010_0ll S ãoPâulo S ?.lenentre
e
si,jüíoeâlaóçâdooquetosBuequenutuâúenleacenaÔoutoÌ!Ám.asabeÍl
1') Á CON|MTADÁ, eod a rcsPúsabilüad! ex.l6úa e dehro da nelhor téaiú Òplìchet
s
.lilizên.io ,tobìdad?.e z?la.obrigaaea predat à CONTRATÁNTEeniça de ehheqa:tu
ì,;IúcR1Fo

ÚNIco, R"l",idot seniÇa:eta. Prcados pt pass'at TpeualÈado q'e,,.,.it"a.' mn et at ?c;n nühiu espect:t:":'
"p,"i",'","" p ? r ' ' d e a r rt t ' a - r d b , a J t r L U t D A ü!"!::!:!::N G "t' a
D o v t ! Oa
I
ìortrainrrt

i**ai

a

t',Ìònrh\au ú Ao ' A l ' nh
21 t .ONTRAT:ADA Lory)ronrlt! e, dÚzntu a ig|nria da Ft.srkte 'onh ãto a
d Canàuzn a erec"Çãa .!Òs idbathd .ontaLrdo! de "a 10 'a'Ì a: tulhot4 t"Dnal
ttofs]i.naú, co", erbita ab:e\tn.ia à! lci!viAetlesè tu eíabeltcì'|a
e hdtat .on .oaidercialãade a\ dada: o n'íarntaçõtx que the km
,'na",t;,ie*.
f.m{ida! or .drfia.lN p,la CONTRÁTAN|E.
í ai-ís.cao, ,"prÒduçdo o! m,sutt7 !ü lcrcenoí de qrâkqüd duht 'r
t trao p-,ri,
elenenta! cÒrcenente! aastdbalh
ì) Á CON|RÁ|ADÀ ìãa :e rèlpütabilharó par qulqtur tiP de útttè'ejã no ta$Park dc

/

'JlEdalno€p ìru?n@esrdxâ: Ì^.d e Ú âs s orÌãta]e
8
.sà!Ìd úâ no opotou oì€rluorrÉâ ruâJsue!noDPâ.ÈâpodsãuEd epeünqrâNGç
s
'vcvlvuINoJ
â
s
e o5NâsápsâbPeN{dsotãd opE!ÌssbruãuÈPÌ^ãp
g INvIvüINol
âs
ss
v (p
soqbr ã s ãuâÌoq Ô opoìrp@ur .zlìÌqÈsuodsd
slu o e% l ã p
sìru3@uãdrp e*r â qÌn( JP%z âl Bòwrqo.Ecfrâr!.È oruãu.ied op osre o /'
'âruânbãsqns lF o a
f
t Ìrn
' s?uo p È Ìp ! e p!ÌÚ:l: ÈnÌeÚlNâ po gsÌÚl
o
â
oru.uESrdpÈ xuEltl Ô uoc Puãr
sa o
o ruâurulrd . Lurol (q
.p
u düì o s tled s ! â e8u|ProqÔs
n
v
:nÉ.sâ uoJuo.o ruã@
í

ó

.
/t""d

'qJNYJIAJNO)
*p.n",t,,p,

@ oúpÌ.r d\!ìr
, otr,) ,|Otnv

oPbt torrFn

) Í.q anw .p r.rLa

eÌ1 I'nnDlúb

aún

I o)

o tun a\!m at sqntnü uo) 'oFttD (ú,), s?u 'oít (tútt o1/T bt!'
,|ìd orDtqor ìhS
Dkn ,A?JWJNoJ
ìp olttD4Ílulttqt 4|Nt

(M)L rod stk,od (s!D' Dlu'ãIrì't
otlJzror orÍtw,p o uú o\orn ap tìstlD.t uoc',Ì,tfo,ou
Dtad olblqo) p"s
YOíJWJ^IOJ
d olun) 0a19t sú 2p òp'rls|'qlLPu lp Nt.tu"
'ahtJ Á üDd igJNvJrzJNOJ n 4r'n@suau
'oult,s
arÍ ,uoìol'tnl
1OVJTIJNOJ út'd ropDttÌ' o-uzÍ Dps tp on3as ' snu?!
q"yp't
\n1os rÒ3rúr1 sa ÍoPo) z saq!1a) , qul ,ârd 4' ìIt'tou
oi.ytout
0p ou|uolrunÍ Òb tuìrd !d: o!r" 'l
opd yowwJNoJ
i, a"oww'aJNyJwJNo)
,l1yJt
s
úrt tuÉa sDtÒ4 b sapot2 't!p roÌ ls!.
úJNqJ úp oqr'í4.unI o|t.l eq'r,ÃnôI
'
)s, roP^ rau na ts!'Er
!1"d ornututzltp
a'!o)tìu,e 9t dr ilttt,fu 4b/t
ÁtvrrErNo)
riatt ôtDl$tt" u* ,SvtstlÌli
ouD,tx o urr'r'OULwJNoi
:un2ruig.0A.00t
9\ 4
t
yOvJwJNOJ \ld.rDt^
!'s DDd AJNVJWJNOJ n 4rtupstdu
! D,r.s í J qnetht
a !)húú'artln|u
o,'ll,s ã s nuu 1 ort,t"."fI'Òur"ür"I.Ìqdn lOvJwJNtu
qJNvJWJNOJ
Z nttúü t otuttD8nt! ?p.tttrtoq oD atuúlPu
'YOvJwJnOJ
q .lvuô'runf o|?d sD|'I DtúÚ'l
or soSodrat a-Dt?^al
,e olAuolt-!
'o-Drala, ãPÁ r-au tòd (loíi'uar
úb rD'Ét sbtolt ÍD s,pot â,!t1lod (srnü ot'o) a0'3 ttt
's?tt 'ôt1
súat ,tuaúu a torl.t?4) 6r'06r Sv dt .uPttolou DPatnot
a ì oÌ a qr"Mb
'a0
(st'?' oaDn, a DNaas t tutnffiÊi
zt lü 4 ? nt'oã2Ì,1rìr |',!'nPs...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Lista de Exercícios
  • lista de exercicio
  • Lista de exercícios
  • lista de exercicios
  • Lista de exercícios
  • Lista exercícios
  • Lista de exercicios
  • lista de exercicios

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!