Bairro da luz

Disponível somente no TrabalhosFeitos
 • Páginas : 8 (1952 palavras )
 • Download(s) : 0
 • Publicado : 2 de abril de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
1RPH $OLQH 7KDtV 3HUHLUD )RJDoD

%DLUUR GH 6mR 3DXOR 'LVWULWR %RP 5HWLUR 6XESUHIHLWXUD 6p 5HJLmR $GPLQLVWUDWLYD &HQWUR

%DLUUR GD /X] 2 EDLUUR GD /X] IRL XP GRV EDLUURV PDLV HOHJDQWHV GH 6mR 3DXOR ,VVR Ki PXLWR WHPSR DWUiV ( WDPEpP Mi IRL XP GRV PDLV GHJUDGDGRV GH 6mR 3DXOR GHYLGR SULQFLSDOPHQWH D GHFDGrQFLD GRV &DPSRV (OLVHRV EDLUUR YL]LQKR TXH DEULJDYD D DQWLJD URGRYLiULD GH 6mR3DXOR URGRYLiULD HVWD TXH UHFHELD PLJUDQWHV PXLWR SREUHV H VHP GHVWLQR TXH FKHJDYDP DRV PLOKDUHV QDV GpFDGDV GH H (OH DEULJD D PDUDYLOKRVD 6DOD 6mR 3DXOR H p VHGH GH WUrV LPSRUWDQWHV LQVWLWXLo}HV PXVHROyJLFDV R 0XVHX GH $UWH 6DFUD R 0XVHX GD /tQJXD 3RUWXJXHVD H D 3LQDFRWHFD GR (VWDGR FXMD ILOLDO FKDPDGD GH (VWDomR 3LQDFRWHFD ILFD D SRXFRV SDVVRV GD PDWUL] e Oi TXH HVWi D EHOD (VWDomRGD /X] FRP VXD DUTXLWHWXUD H UHOyJLR GH LQVSLUDomR EULWkQLFD H R SDUTXH RX MDUGLP TXH p YLVLWDGR SHORV SDXOLVWDQRV GHVGH R VpFXOR ;,; 1D YL]LQKDQoD HQFRQWUDPRV D 6DOD 6mR 3DXOR(VWDomR -~OLR 3UHVWHV H WUrV LPSRUWDQWHV UXDV GH FRPpUFLR VHJPHQWDGR GD FLGDGH D 6mR &DHWDQR UXD GDV QRLYDV -RVp 3DXOLQR GD PRGD SULQFLSDOPHQWH IHPLQLQD H 6DQWD ,ILJrQLD GH SURGXWRV HOHWU{QLFRV 

3LQWXUDGD 3LQDFRWHFD GR (VWDGR &ULVWLDQH &DUERQH 3LQDFRWHFD GR (VWDGR 

%DLUUR GD OX] H D RULJHP GR VHX QRPH

2 QRPH /X] VXUJLX TXDQGR 'RPLQJR /XtV FRQKHFLGR FRPR µR FDUYRHLURµ SRU WUDEDOKDU QD SURGXomR GH FDUYmR FRPEXVWtYHO TXH WHP D YHU FRP LOXPLQDomR H DTXHFLPHQWR FRQVWUXLX XPD FDSHOLQKD QXPD UHJLmR GR *XDUp FKDPDGD ,UHULSLUDQJD TXH SRU GHYRomR GR SHVVRDO TXH WUDEDOKDYD FRP HOH IRLGHGLFDGD j 1RVVD 6HQKRUD GD /X] 1R LQtFLR GR VpFXOR ;9,, µR FDUYRHLURµ GHFLGLX WUDQVIHULU D FDSHOD SDUD XPD UHJLmR PDLV DPSOD D FDPLQKR GR VHUWmR H GR 5LR 7LHWr PDV DLQGD QR *XDUp $ QRYD FRQVWUXomR DSHVDU GH U~VWLFD HUD PDLV FXLGDGD H FRPHoRX D DWUDLU PDLV YLVLWDQWHV GHYRWRV H D VH WRUQDU UHIHUrQFLD JHRJUiILFD SDUD RV YLDMDQWHV $VVLP DV SHVVRDV SDVVDUDP D VH UHIHULU jTXHOH ORFDO WHQGRFRPR UHIHUrQFLD D LJUHMD &RP R SDVVDU GR WHPSR R QRPH IRL DEUHYLDGR SDUD /X] DWp SDUD VLWXDU R OXJDU H R GLIHUHQFLDU GH RXWUDV iUHDV PDLV RX PHQRV FRQWtJXDV TXH FRP R WHPSR VH WUDQVIRUPDUDP HP EDLUURV FRPR 6DQWD (ILJrQLD %RP 5HWLUR H %DUUD )XQGD ( DVVLP HP KRPHQDJHP j VDQWD GH GHYRomR GRV FDUYRHLURV 1RVVD 6HQKRUD GD /X] R EDLUUR p DWp KRMH FRQKHFLGR FRPR /X]

%DLUUR GD OX] H VXD RULJHP&DPSR GR *XDUp RX &DPLQKR GR *XDUHSH ² HP OLQJXDJHP LQGtJHQD ´PDWDV HP WHUUDV PROKDGDVµ ² SRUTXH HP pSRFDV GH FKXYD RV ULRV 7DPDQGXDWHt H 7LHWr WUDQVERUGDYDP H LQXQGDYDP R ORFDO 2 DQWLJR FDPLQKR GR *XDUp IRL RFXSDGR GXUDQWH PXLWR WHPSR SRU ID]HQGDV H R JDGR DQGDYD VROWR SHORV SDVWRV 0DV SRXFR D SRXFR SkQWDQRV IRUDP DWHUUDGRV SRQWHV FRQVWUXtGDV H ORFDLV FRPR R -DUGLP GD /X] H R 6HPLQiULR(SLVFRSDO HUJXLGRV HVWH ~OWLPR LQDXJXUDGR HP SDVVRX SRU LQ~PHUDV WUDQVIRUPDo}HV DWp TXH HP WHYH GHPROLGD D DOD GLUHLWD GD LJUHMD SDUD DEHUWXUD GD DWXDO UXD GH -DQHLUR (P WHYH LQtFLR D FRQVWUXomR GD IHUURYLD 7KH 6mR 3DXOR 5DLOZD\ &RPSDQ\ SRU LQLFLDWLYD GR %DUmR GH 0DXi HP DVVRFLDomR FRP R FDSLWDO LQJOrV SDUD R HVFRDPHQWR GD SURGXomR FDIHHLUD GR LQWHULRU SDUD R SRUWR GH 6DQWRV'HVVD IRUPD R EDLUUR UHFHEHX HP D (VWDomR GD /X] R TXH JHURX SURIXQGDV PXGDQoDV QR EDLUUR $ iUHD VH YDORUL]RX H D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD UHDOL]RX REUDV GH PHOKRULD LQWHJUDQGR R EDLUUR DR FHQWUR GD FLGDGH 2 FRPpUFLR QR HQWRUQR GD HVWDomR GLYHUVLILFRXVH SDUD DWHQGHU RV YLDMDQWHV FRP KRWpLV H UHVWDXUDQWHV $ /X] WRUQRXVH XP ORFDO DSUD]tYHO $ DWXDO $YHQLGD 7LUDGHQWHV HUD XP DUERUL]DGRERXOHYDUG H RV SDXOLVWDQRV IUHTHQWDYDP R -DUGLP GD /X] QRV ILQDLV GH VHPDQD 1RV &DPSRV (OtVHRV EDLUUR YL]LQKR D HOLWH GR FDIp FRQVWUXLX VHXV SDODFHWHV ( EDLUURV SRSXODUHV VXUJLUDP QDV SUR[LPLGDGHV SDUD DEULJDU RV WUDEDOKDGRUHV GDV IHUURYLDV H GR FRPpUFLR ORFDO

(QWUHWDQWR R GHVHQYROYLPHQWR GR EDLUUR H GH WRGD D FLGDGH WURX[H QR ERMR RV IDWRUHV GH VXD GHJUDGDomR 3RU QmR KDYHU PDLV SDUD RQGH...
tracking img