Walter benjamin

Páginas: 19 (4542 palavras) Publicado: 11 de novembro de 2012
| |,u|A,l |) b' sú|hw vlw .,úüút a atr&bbúd *rÉ,tu@rad.tubú4btuq@. a^úarõ.aúMnúíd6tu. 4tdktúN*l*6úotu9d.@ 6úúbú6rút

h6.ã &ro tqs

wdhÍ&üBiroü.úeih rd. eMtuúb...-.......-......-........ Offio. Oú|tu iúrbôül@d@ _........,....,,,.....,......,,,....., .....,......-......--......-,. RMwd*r..,,...,,,,.....,....----....--.... ^i|tì.@&tur ce ò bmrne. Sh ,/e@8, e úti ^ TódÀ do fi$imo &nro, SÈ. oktutu ! ...-........ &€utu..dit.d.FrEmírüwr Melrncoìir & .qwdr. A p@Ío ó nm [vm & DÉm$ & Edch K&b.r , , , . . . . . . . . . . - . . . . . . . . -........ QuréolahtutUm.hdodEBBht P.qu.nahúúúlobsr.h,,,.,,....,,,,.... hÍ6

7

$ I s

2r

6l
73

ft

fip ::*,s+r;

Erydêó.d'a,,,..,,,,....,......,.,...... ^ertrrdasdea,....,._......_......___ l14 pmúòmtÉ otub@!due. C6L'd turot,noÈú&Fd@.627&Môr99..,..,,,,...,,,...--...-.---.....--.. rD FtuX*.ÂI'@b&',fudffi&il ......-.--.... 13? Âobn&d.nrd&.úmddü@tuo,, rG O n.lúÌCdsi&r4b bbÈ. óÌt & Nüoh k' t* . . . , , , , . . , , , , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 $bEodloúffilôn..,...... -...... -.,...... 222

lG

9r

6bnbe á ô dhè.io da ie:, qD. cútrn, n. ci. d.d. d. J.hú, ",npa .hôi.. m6 ond. ni'sém n@ .
ú

|dixlóliú.h 6rdo & rpoue.

O

ou. * qnrbÈn

1pli; !íqu.do

da oas & qu.ti no Mh.do do zsnbb, .ro di.rê n.íhunr djl@. .nrE ünt viü hu, man! . umr edryn. No r.!ib épn!, rmba io rFns 1 cúú dÁ ond5. Eìe raz . .risÉncia rb.rdonrÌ o ì.iro do m ìn$!ítê íô rrzio, luìM3,

. r bftnc

Pequena histórla da fotografra
rt náror qu. ftob( os pnmódi6 d, ío,qntüÉ me. pÉí'ú, no.sdr Íôrôsïtir. e 'inÍr drinpEnsr;ú & cGsfr, . r.tu Fquú.d6. hb'tÀ$do iÍirFd.nrÈ llBr., vir.y:n o n6m obi.rivo: rirír õ jnrrB obn-. qu..Em onheids p.lo m.D6 d6d. d! c.,., L.úâÌdo.
cÍcr de cinN in6 dr 6loNd NcD.e. DlguaÈ $nçâÍ!o sinuuÀn.lmnie es. e,ulìrdo. ; Es. be io. .m vnb d$ dilirlld.dg .nNnrüdrr oelos 'ú.n oàm! .. drFk de Dd. nú.rd. mrdou inEnçà. no domna Dnbrico Cúm Dh. ' ÍoÌrn .Íì,dr :5 údiç&! pnr und.gtotvh.nrotv,hno
Qurndo dcp.ú d.

rjca, ou íirosóriQs.

deìiniÒ d! torosrÀtiâ, d.irrrrm durânr muirÂs déudn de sr.ôiilôrrdrr. o ||b de quc rdÈ queí&s.ôír$nì hoi. r a tirciaruÌl

s s qüi*r, süsnrd$ Nh 6enìào

e

I épcr d. Hi[. c.nìeón, d. lJum Nrd.Ì mftu no pÌimib d.cênia da n,n, d.sb;Í oÌà, B'. r o dÉiM qk pR.d. â
{torcs nÀô

rénr. d.r-e mnú d: ciruniôn 'ropÌaìsr.

.

s riressn 4ôdèrôdo drnotâ rê,ic&, {om fins lucÍatíosr ão onrírìo. d6 Ò ft.ram mâciçrn. e, poén

duíÌid & rF&u ri6$ unr Fheb subt.raM .oD â ske qDe hôj. rb.l.. indúÍú opiblkti. M.t ìe nro nos {ud. . tilíom& o ÍreÍDh eÍ.ri& Fìc Álbuil & vchrr lobs.ú6. mil.n.nr. rubltc!6 üdncir ò& tusltu. Às rrhüva & |@e s tud'Mlffi. G úúd.ú &b.6e& !o 6b D& eedEebr.oto.ú trb@@im libdú e6 ô$üêmr 8fu üriliú È. ú jomd .hDrinbtr. &Èa &r,n:.@r! rD conbrt Ì ! úv Rêno. Qü.ÈÌ fixd ôlênê6 ibâ&ns d..selho nú é s. hônie uml hrsribiridrd!, cono r ciên.ìã lkmt ô r,ôvotr lídutiv.beot, íú uú pbj.b:rdì.e. O hotun íoi Liro i em.lhinç! & tuús. .. hi@ d. D.6 nrô @ s fi. Írdr pÌ ftúub GrnbDo brn'fr. No r&irô o Dtuo spheto eht., @ú !.tw*! t|s & m6mo t.mF óú6. @dúdr.s dÈttu iür!tu6 & Èu díio, . çm qldq!êr idficio h.cânjó . Àquì srEe, mm rodo o Fsdr su. nüìidrdè, o coneib filitu ô ".d. , iltuio a qurlquê! Õnsiôrsto tócni.a e qn. rns.nt çu DÌópdô nn no !d!.nrô póvdâ rivo dr novr ré.nir. E- no .ntero. loi cor ás .oìeib frd chtr. d. ân , tondrnâddtMrc r6ìémìo. quô * &b.rê nn a rtrN & totryrtu dnru
&

da & b;r q"n 'd6 qr | íúqnfE riA ú r.m tu lir' !úquÈro o m@, & Lb. oh 6 cdB & 6r., .ujo pdffi Ddlld, úbnrtur., ronou,e nilbíl rio. Nb d.iüDÉi&nt s à pübh4h qú bc dr pún. nos rúi
rrinèbá Ez dìdsm olhlr

iqú.h Fdo&

o rrtuÍamï r'ú eÌrbê r'Ícirr.DEft ilìpro púl rmlr inr.v.tri. . ju5dh4.ô d. rdiú tuÌe, qü. o r@ü ú &ix. d. r.nÈr, e pn jndltÌ, o ss sile tei o Edd.ib .lú.é & inì.rero. ^r& ''Quú& 6 inv.nbrcs e un iní'um.Drd , db Âr*o. 'ob ''o 3Dìhen À ob&rrçe & nrtoilzr. o qu. eles espenvÀnì dr de*ob!ú é enpÈ una DeqÌ.n! lr{b d$...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • walter benjamin
  • Walter Benjamin
  • Walter benjamin
  • walter benjamin
  • Walter benjamin
  • Walter Benjamin
  • walter benjamin
  • walter Benjamin

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!