Apostila Metodos Numericos

3540 palavras 15 páginas
▼ét♦❞♦s ◆✉♠ér✐❝♦s
◆♦t❛s ❞❡ ❆✉❧❛

❊❙❈❖▲❆ ❉❊ ❊◆●❊◆❍❆❘■❆ ❊ ❚❊❈◆❖▲❖●■❆

❆❧✉♥♦✿

Pr♦❢❡ss♦r ■③❛✐❛s ❈♦r❞❡✐r♦ ◆ér✐

❈♦♥té♠ ❡①❡r❝í❝✐♦s r❡s♦❧✈✐❞♦s ❡ ♣r♦♣♦st♦s
✷✵✶✺

❈❖◆❚❊Ú❉❖

✶ ❘❡✈✐sã♦ ❞❡ ●rá✜❝♦s
✶✳✶
✶✳✷
✶✳✸
✶✳✹
✶✳✺

❋✉♥çõ❡s P♦❧✐♥♦♠✐❛✐s ✳ ✳
❋✉♥çã♦ ❊①♣♦♥❡♥❝✐❛❧ ✳ ✳ ✳
❋✉♥çã♦ ▲♦❣❛rít♠✐❝❛ ✳ ✳ ✳
❋✉♥çõ❡s ❚r✐❣♦♥♦♠étr✐❝❛s
❆t✐✈✐❞❛❞❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳❚❡♦r❡♠❛ ❞❡ ❇♦❧③❛♥♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
▼ét♦❞♦ ❞❛ ❇✐ss❡❝çã♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
❊①❡r❝í❝✐♦s ✲ ❇✐ss❡❝çã♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
▼ét♦❞♦ ❞❡ ◆❡✇t♦♥✲❘❛♣❤s♦♥ ✳
✷✳✹✳✶ ❊①❡♠♣❧♦s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✷✳✺ ❊①❡r❝í❝✐♦s ✲ ◆❡✇t♦♥✲❘❛♣❤s♦♥

✷ Pr♦❝❡ss♦s ■t❡r❛t✐✈♦s
✷✳✶
✷✳✷
✷✳✸
✷✳✹

✸ ❘❡❣r❛ ❞❡ ❈r❛♠♠❡r

✶✶
✶✷
✶✷
✶✸

✶✹

✸✳✵✳✶ ❊①❡♠♣❧♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✹
✸✳✶ ❊①❡r❝í❝✐♦s ✲ ❘❡❣r❛ ❞❡ ❈r❛♠❡r ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺

✹ ■♥t❡r♣♦❧❛çã♦ P♦❧✐♥♦♠✐❛❧

✹✳✶ P♦❧✐♥ô♠✐♦ ■♥t❡r♣♦❧❛❞♦r ✳ ✳ ✳
✹✳✶✳✶ ❊①❡♠♣❧♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✷ ❊①❡r❝í❝✐♦s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✸ ■♥t❡r♣♦❧❛çã♦ ❞❡ ▲❛❣r❛♥❣❡ ✳ ✳
✹✳✸✳✶ ❊①❡♠♣❧♦s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✹ ❊①❡r❝í❝✐♦s✲▲❛❣r❛♥❣❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✺ ▼ét♦❞♦ ❞❡ ◆❡✇t♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✺✳✶ ❉✐❢❡r❡♥ç❛ ❞✐✈✐❞✐❞❛ ✳
✹✳✺✳✷ ❊①❡♠♣❧♦s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✺✳✸ P♦❧✐♥ô♠✐♦ ❞❡ ◆❡✇t♦♥
✹✳✺✳✹ ❊①❡♠♣❧♦s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✹✳✻ ❊①❡r❝í❝✐♦s ✲ ◆❡✇t♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳


Relacionados

 • apostila metodos numericos
  973 palavras | 4 páginas
 • Apostila de metodos numericos
  2660 palavras | 11 páginas
 • métodos numéricos apostila
  7461 palavras | 30 páginas
 • Calculo numérico com c
  4668 palavras | 19 páginas
 • calculo numerico
  7442 palavras | 30 páginas
 • Calculo nukerico
  797 palavras | 4 páginas
 • Trabalho Algoritmos Numericos
  320 palavras | 2 páginas
 • Eletronica digital
  3189 palavras | 13 páginas
 • Arquivologia
  8897 palavras | 36 páginas
 • Asme
  2949 palavras | 12 páginas