Sefer raziel hamalach

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 13 (3132 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 23 de abril de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
‫‪5i‬‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬ ‫‪www.hebrewbooks.org‬‬ ‫ע״י היים תשם״ט‬
‫*ר‬

‫הקדמה דבעל המגיחה‬ ‫ל א י ח ו ד הקב״ה.גשהנג־צה.עיי ההוא. טמיר נמגלנ!׳ ברגןך שם«בבגר מלממג‬
‫בו יוכל לידע• כל מדע• נעלמעי ונסתרות :‬ ‫זה חרש הוא אשי־ כבר היה לעולמים י‬ ‫בפר תולדת אדעכו חקר ובן וקורא הדורות • מראהו מראשית אחרית :‬ ‫דרכי ה׳ עדיקימילכו בו להיות להם שיים ושארירת :‬ ‫יבקע כשחר אורם להאיר עיניהםלראות באספקלראות המאידזדת :‬ ‫יאנה לצדיק כל און להבין בסאמרות טהורות י היוצאים מעשר םפירור־ז :‬ ‫אה‬ ‫ך‬ ‫ח‬ ‫ץ‬ ‫* שדימ‬ ‫ו‬ ‫^‬ ‫א•‬ ‫,‪L‬‬

‫הספיהיהכמטעסדיחתוסבאוצדיתי• זה כמה שנים ובני עןמי נחרו בי להדפיסו • ולא אביתי כי מימי ‪*fc‬‬ ‫ץך־;‬ ‫אמרתי דבר וחזרתי לאחורי של>. ישמעו רברי י עד שראה ראיתי שתי ראיות י שכבר נדפסו רוב בגין ורוב‬ ‫מנין י בספר הנקרא ציוד אותיות מכל העולם בלשון צרפת י וראיתי שהספרהקדוש הנכבד אית כידי עניימ * עגיים.‬ ‫כדברי תורה ונותנים להעתיק זה לזה על ירי ממו• רב ובוודאי העתקה הי« גדול צעקה ומעט מלאכה כ׳ בא טעות אהד‬ ‫מעות ער שיהיה הטעות מרובה על העיקר בלי חקר ועי׳י זח יוכלו חייו לקצץ בנטיעורת וראיתי והקרתי ודרשתי היטב‬ ‫אחו הספר שבידי אם היא מונהה ופזרתי ממון רב להלוות• לי שגי ספריססמרינות אחרים וראיתי בהם ששלי היד7א8«‬ ‫לכלםזכלמנעתקו מספר שלי כאשר הראתי ע״י הוכחת לבני ‪-w‬וחח0 בו הקטן*ייעזר בן א״מ הרי יהוד׳שקבל מעמוד•‬ ‫סיבבה מרבנו ׳הזרההחסיד שקיבל מאביו רבינו שכלעזן החסידי ובזזדאי הוזז בעצמו ודדזמגיהה ונע חתזם כו מהזד"(י‬ ‫טעבלי מתושבי אי־ץ צבי ששמו היה הולך מסיף עילם וער סופו ובורא' אלו לא היה עוברים על לאו אל תשכון באוהלך‬ ‫עולה זה המקיים בפר שאי ‪"ft‬מונהה בביתו עם מצאתי־בו תועלת רדול׳ים בזה הספד לתפלה מעולה כס״ש מפני מויז•‬ ‫הראשינים היו מתפללים ונענים מיד ואנוצווחיןכל היום ולית רמשגח בן לפי שהיה יודעים השם כמ״ש כי ירע שמי‬ ‫יקראני ואענהו • והרבה נביאים לא נבאי אלא ע״י עיוני נזה הספר תהלה כדאית בדף ג׳ שהספר הזה הכנה ינבואי‬ ‫כי ה׳ יהכ חכמרת• לחכימן שבל־ דבר בעולם הזר־ז צריךהבנהכמוגביאלי׳ כר קמח נכי אלישע פך שנין ובג״‬ ‫ישראליוחמש^״עלו מזוינים וכן בכל מקדם * ובהכנה זה הספר יקוים הקרא כי מדאה הארץ דעה גמ כתיב בפנים•‬ ‫הספר רף 1&$ער£' םגלמי שיזכה לו אשריווטיב לו וכר כי לאלכלינתן כי לא יבינו ולא יחכמו כל אנשים ממנו ואמרתי‬ ‫באס שיב^1* ומפגר ו^דוש הנכבד והנורא ליד מי שהוא מסטרא רמסאבה וכסיל • לא יבין את זאת אלא ח כ ם‬ ‫י‬ ‫ב ס פ‬ ‫י ח א ל הגדןל ובודאי לא יצ*יז שוםתקלר־ו‬ ‫•כין מדע•/(, ואןזז־ןןו ל ה מ ר ו ת במו שכתוב כתזכחדז מ ו ס י‬ ‫*עולה וס^ל ^ י ת ^ ל י הספר הקדזש־ הזה רק כלה לטובה למי שזכה בו ותועלת נרולות לבקשת ולתפילות שנאי בל‬ ‫מנקרא בשניוגו׳ £ם1היס‬ ‫יאתר• תפיל סלפנ ן ושח יושב שסי0 ־ שוכן בשמי שמים דדפ״ד פלז״גי רוכב ערבות יועב זניל י שוכן מעון יושב שהקים‬ ‫יושב עלכסא רתמים: ברקיע השביעי כלו אור שבעתיםזסאורו יבהיקי כלחמעימח ובו כסא חכנור נכין קל איבע תיות‬ ‫כבודובי אוצרות חיים יאוצרורת גפשית ואיןחקר ואין תכל ת למאור הגדול אשר בו ומרוב אורת תאיר הארץ מלאכי׳אחוויס‬ ‫בעסודי אזר ואורם כאןר נוגה ולא •ככה ועיניהם כניצ צי ברק ומעמדם על גניאור מםאר־ם באימי ליושב בכסא רם ונשא כי‬ ‫הוא לבדו ואין זר אתו ואץ אפס כלתו ולפגיו גהרות אש ס,שכים ומשאתו יגורו אלים ומשאגתו •רופפו עמודי׳ ומקולו ינועו‬ ‫אמות הספים וחיילתיו עוסרימ לפניו ולא ׳שורו דמית פני< ני הוא נסתר מכל ואין איתם ׳כולן לראיתוויהדהו ודמיתו מכל־‬ ‫נעלם ורמות כל ממנו לא נסתר מגלרה עמוקית רני חשך ויוצא לאור צלמות ויודע מה כפתר• איפל כ׳ אור עמו חיגר־־.‬ ‫ובשלמה עוטי, אוי יושב בב0*< האורופנינותיו ע״נים אור וחיות ותאומים ינשאיהי והמה מעופפים ולהם שש כנפים‬ ‫ובכנפיהם יכסו פניתם ולמטר, יתנו פניהם ולאייבעתם פוני' פניהם ולא ירימו למעלח פניהם ס^חדו ואימתו וזזמעלנביחכש‬ ‫עומדין לפניו כתות כתות ומובלים בניד• טהרה מתעספים כסיות אש לבנה ועוניןבקיל חזק ואמיץ ק ק׳ ק׳ צכאות כל*-1‬ ‫כל הארץ כבודו והוא םקום לכל המעשים והואסקדם לכל העולם והוא מ ק ד ם לגן עדן והוא עור עי לא שמימ וארץ והוא‬ ‫לנריואין זר אתו ואין אפס נלתו ־ תולה בזרועו מעונה ובכל מעינית יראתוכי נריח פיו נחצב ולהדר נחצבו• והוויה אחי‬ ‫ואין לו ש;י ואיןלו תמורה ואין רומה לו ואץ זולתו ואין כלתו ואם צוה אין ל< בטל ח׳ מלך מלכי המלכים חקב״ה מלך על כל‬ ‫מלכ• הארץ זהמתנש על כל מלאני שמי׳ חוקר לבכות עד לא נוצר ויודע מחשלות עד לא תת״נ ה ה' שמו מכירך •קר הדרו‬ ‫לעולם ולעולמי נצחימ לעיי עי לעקב עולמים כי אין בלעיו *...
tracking img