Psicologia aplicada ao direito

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 6 (1472 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 23 de setembro de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
7(;72 '( $32,2 $8/$  ± $ FRQVWUXomR GD IDPtOLD FRQWHPSRUkQHD ž 7(502 ',5(,72 36,&2/2*,$

$ &RQVWUXomR GD )DPtOLD &RQWHPSRUkQHD 7DWLDQD 9DVFRQFHORV &RUGHLUR 3URSRQKR XPD GLVFXVVmR FRP DV FRQWULEXLo}HV GH 3KLOLSSH ÈULHV HVWH DXWRU VXJHUH HQWUH RXWUDV FRLVDV TXH D IDPtOLD WDO TXDO D FRQKHFHPRV KRMH QmR IRL VHPSUH RUJDQL]DGD GHVVD IRUPD $ PXGDQoD SDUD R PRGR GH SURGXomR LQGXVWULDO FDSLWDOLVWD H QD SUySULD FRQFHSomR GH WUDEDOKR WURX[H DOWHUDo}HV HP UHODomR DR HVSDoR S~EOLFR H SULYDGR H HP UHODomR j RUJDQL]DomR IDPLOLDU 1D YLUDGD GR VpF ;,; SDUD R VpF ;; D UXD SDVVD D VHU YLVWD FRPR HVSDoR S~EOLFR GH WUDEDOKR H GD LQG~VWULD ORFDO RQGH VH UHDOL]DYDP QHJyFLRV H RQGH VH WUDQVLWDYD FRP REMHWLYRV FRPHUFLDLV $ FDVD TXH DQWHV DEULJDYD R WUDEDOKR GRV TXH QHOD PRUDYDP DJRUD WUDQVIRUPDVHHP ORFDO GH FRQYLYrQFLD SULYDGD XP UHI~JLR SDUD D IDPtOLD QXFOHDU IUHQWH jV PXGDQoDV VRFLDLV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV TXH HVWDYDP DFRQWHFHQGR FRPR SRU H[HPSOR D GLPLQXLomR GDV GLVWkQFLDV KLHUiUTXLFDV Mi TXH D DVFHQVmR GDYDVH QmR PDLV DWUDYpV GH KHUDQoDV PDV FDGD YH] PDLV DWUDYpV GH FRQTXLVWDV H R HVSDoR GD UXD FDGD YH] PDLV SHUWHQFHQWH DR (VWDGR H DR WUDEDOKR R TXH IH] FRP TXH D IDPtOLD VHYROWDVVH PDLV H PDLV SDUD VL VH IHFKDQGR$ IDPtOLD TXH DQWHV VH XQLD FRP REMHWLYRV SROtWLFRV SDVVD HQWmR D EDVHDU VHXV ODoRV H DOLDQoDV HP VHQWLPHQWRV FRPR DPRU SDL[mR H GHVHMR +i DLQGD XPD JUDQGH WUDQVIRUPDomR QR YDORU DWULEXtGR jV VXDV FULDQoDV DQWHV YLVWD FRPR SHTXHQRV DGXOWRV VHP JUDQGH YDORU SRU FRQWD GDV DOWDV WD[DV GH QDWDOLGDGH H PRUWDOLGDGH &RP R GHVHQYROYLPHQWR GH XPD FRQFHSomR GHLQIkQFLD DJRUD WRUQDPVH R FHQWUR GD IDPtOLD TXH SDVVD D WHU FRPR FDUDFWHUtVWLFDV D WURFD DIHWLYD HQWUH RV SDUFHLURV H R DPRU HQWUH SDLV H ILOKRV 1HVVH VHQWLGR FRPR GLULD 0L]KDUL ³ R FXLGDGR LQIDQWLO WRUQDVH XP GRV RUJDQL]DGRUHV GR VHQWLPHQWR PRGHUQR GH IDPtOLD´ 0L]KDUL  S  $ FULVH QD IDPtOLD FRPHoD D RFRUUHU TXDQGR HVWD VH Yr VREUHFDUUHJDGD H WHPHURVD GH VXD FDSDFLGDGH SDUDVXSULU WRGDV DV GHPDQGDV LPSRVWDV SRLV FDELD j IDPtOLD DFROKHU DPDU WUDQTLOL]DU PDV WDPEpP SUHSDUDU SDUD R WUDEDOKR H SDUD D YLGD H PDQWHU D KDUPRQLD QXFOHDU RX VHMD FDELD j IDPtOLD WDUHIDV PXLWR GLItFHLV GH VHUHP GHVHPSHQKDGDV (VVD FULVH SDVVRX SRU GLYHUVRV HVWiJLRV PDLV HP QHQKXP PRPHQWR D IDPtOLD GHL[RX GH VHU LPSRUWDQWH SDUD D VRFLDOL]DomR GR VXMHLWR H SDUD R VHX GHVHQYROYLPHQWR $LQGDKRMH TXDQGR D IDPtOLD DWULEXL D RXWURV ± RV HVSHFLDOLVWDV D IXQomR GH HGXFDomR H PHVPR VRFLDOL]DomR SULPiULD GH VHXV ILOKRV p YLVWD QD PDLRULD GH VHXV DUUDQMRV FRPR GHWHUPLQDQWH SRLV PHVPR TXDQGR HVVD VRFLDOL]DomR p GDGD SRU XP RXWUR HVWH IRL HVFROKLGR ± H QmR XP RXWUR SRVVtYHO ± SHOD IDPtOLD&RQWLQXDPRV HP QRVVR SHUFXUVR KLVWyULFR FLWDQGR /DVFK HVWH DXWRU FKDPD DWHQomR SDUD R IDWR GH TXH QDVVRFLHGDGHV DPHULFDQDV H[LVWLD RX DLQGD H[LVWH" XPD GLYLVmR XPD FLVmR HQWUH DIHWR H DXWRULGDGH QD PHGLGD HP TXH RV SDLV TXHUHP VHU UHVSRQViYHLV DSHQDV SHORV ERQV PRPHQWRV GRV ILOKRV &RUULJLU FKDPDU DWHQomR HQVLQDU S{U GH FDVWLJR WXGR LVVR ILFDULD VRE UHVSRQVDELOLGDGH GDV LQVWLWXLo}HV HGXFDFLRQDLV H GR VRFLDO GH XPD PDQHLUD JHUDO 2X VHMD RV SDLV QmR TXHUHP WHU TXH VXSRUWDU R IDWR GH iVYH]HV VHUHP YLVWRV FRPR DXWRULWiULRV UHSUHVVRUHV FDUHWDV RX FRLVDV GR WLSR R TXH WDPEpP ID] SDUWH GH XP GHVHQYROYLPHQWR VDXGiYHO e VDELGR SRU QyV TXH DV FULDQoDV SUHFLVDP QmR DSHQDV GH DPRU H DWHQomR PDV WDPEpP GH OLPLWHV H HVVH OLPLWH TXH VH HVWHQGH SDUD D IDVH GD SXEHUGDGH QmR p QDGD PDLV GR TXH D UHDILUPDomR GR DPRU GRV SDLV (VVD UHODomR VHP FRQIOLWRV VHP OLPLWHV RX UHJUDV VHYHUDV WUD]XPD VHQVDomR GH SHUIHLomR GH KDUPRQLD TXH HP QDGD FRUUHVSRQGH j YHUGDGH GRV IDWRV 0L]KDUL DSRQWD DLQGD SDUD YiULRV FDPLQKRV LQWHUHVVDQWHV TXH SRGHPRV FRQVLGHUDU QHVWH DUWLJR FRPR SRU H[HPSOR
2 WHPSR GR WUDEDOKR VHU PDLV YDORUL]DGR GR TXH R WHPSR GD IDPtOLD
$ OLEHUGDGH VHU SHQVDGD FRPR DOJR LQGLYLGXDO H QmR SROtWLFR ± UHLYLQGLFDomR IHPLQLQD SRU LJXDOGDGH 4XDQWR PDLV RV SDLV HVWmR...
tracking img