Judo - exame para faixa marrom

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 2 (268 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 14 de fevereiro de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
NAGE-WAZA
Nage no kata completo
Te - waza
Seoi –nage Tai-otoshi Kata-guruma Sukui-nage Uki-otoshi Sumi-otoshi Obi-otoshi Seoi-otoshiYama-arashi Morote-gari Kuchiki-taoshi Kibisu – gaeshi Uchi mata sukashi
Kouchi – gaeshi Ippon seoi nage Te guruma
Koshi-Waza
Uki-Goshi O-goshiKoshi-guruma Tsurikomi-goshi Harai-Goshi Tsuri –Goshi Hane- Goshi Utsuri-Goshi Ushiro-Goshi O tsuri goshi Sode-tsurikomi-goshi Ko tsuri goshiAshi-Waza
Deashi –harai Hiza Guruma Sassae tsurikome ashi Osoto gari
Ouchi-gari Kosoto-gari Kouchi-gari Uchi mata Kosoto gake
Ashi guruma Harai tsurikomi ashiO Guruma Osoto guruma
Osoto otoshi Tsubame gaeshi Osoto gaeshi Ouchi gaeshi
Hane-goshi-gaeshi Harai-goshi-gaeshi Waki otoshi Kouchigake
Kouchi makikome Okuri ashi harai Uchi-mata-gaeshi
Masutemi waza
Tomoe nage Sumi Gaeshi Ura nage Hikikomi gaeshi
Tavara gaeshi Obi torigaeshi
Yukosutemi waza
Yoko-otoshi Tani-otoshi Hane-makikomi Uki-waza Yoko-wakare Yoko-guruma Yoko-gake Uchi-makikomiKani-basami Osoto-makikomi Uchi-mata-makikomi Harai-makikomi Yuko tomoe nage Ude Gaeshi daki wakare Kawazu-gake
KATAME WAZA

Osaekomi waza
HON KESA GATAMEKATA GATAME YUKO SHIRO GATAME KESSA GATAME KAMI SHIRO GATAME TATE SHIRO GATAME
SODE GATAME USHIRO KESSA GATAME MAKURA KESSA GATAME
Shime waza
Nami-juji-jimeKata-juji-jime Gyaku-juji-jime Hadaka-jime
Okuri-eri-jime Kata-ha-jime Sode-guruma-jime Sankaku-jime
Tsukkomi-jime Ryo-te-jime Kata-te-jime RASAME...
tracking img