Ensaio sobre a cegueira

Páginas: 6 (1325 palavras) Publicado: 18 de abril de 2013
$R LQLFLDU R ILOPH HQVDLR VREUH D FHJXHLUD QRV GHSDUDPRV FRP XPD VHULH GH
SRQWRV TXH IRUDP OHYDQWDGRV GXUDQWH R ILOPH TXH FKDPDUDP QRVVD DWHQomR VmR
HODV
1D FHQD HP TXH R KRPHP SHUGH D YLVmR HQTXDQWR HVWi QR VHX YHLFXOR D HVSHUD GR
VLQDO QDTXHOH PRPHQWR HOH ILFD FHJRSRUpP VXD FHJXHLUD QR HQWDQWR p GLIHUHQWHp
EUDQFDXPD FODULGDGH TXH WHP SRU QRPH DJQyVLDTXH WHP FRPR GHILQLomR FODULGDGHTXH OHYD DR HVTXHFLPHQWRH QHVVD FRQIXVmRVXUJH XPD SHVVRD SDUD ³DMXGDOR´PDLV
QD YHUGDGH HVVH KRPHP TXHULD HUD VH DSURYHLWDU GD VXD GHILFLrQFLD SDUD URXEDU
VHX FDUUR H VHXV EHQVSRUpP D DWLWXGH GR ODGUmR QmR p HP KLSyWHVH DOJXPD PDLV
SHUYHUVDTXH XP SROtWLFR TXH PDVVDFUD H VXJD VHX SRYR HP SURO GH UHDOL]DU VXDV
IXWLOLGDGHV H WDPEpP QmR p SLRU TXH OLGHUHV HVSLULWXDLV TXH PDQLSXODP DHVSHUDQoD
H D Ip GH SHVVRDVPXLWDV GDV YH]HV WUDXPDWL]DGD SHOD YLGD VHPSUH WHUi ³SHVVRDV´
TXH VH DSURYHLWDP GRV RXWURV H GH VXDV GHILFLrQFLDV H IUDTXH]DVVHMD HOD TXDO IRU
2 PRPHQWR HP TXH R JRYHUQR WRPD FRQKHFLPHQWR GR IDWR D UHDomR GHOH p LVRODU
RV GRHQWHVR TXH DR QRVVR YHU QmR pXPD Pi DWLWXGH SRLV HVWmR WHQWDQGR FRQWHU
D VLWXDomR SDUD TXH RXWURV PDLV QmR VHMDP LQIHTXLWDGRV FRP DGRHQoDHQILPD
DWLWXGH FRPR SULPHLUR SDVVR HVWi FRUUHWDSRUHP R VHJXQGR SDVVR GHYHULD VHU
SHVTXLVDU H EXVFDU D FXUD LPHGLDWD GHVWDV SHVVRDV TXH IRUDP LQIHTXLWDGRVQmR
DGLDQWD Vy LVRODUDEDQGRQDU HOHV DOL QHVVD TXDUHQWHQD
7DPEpP QDTXHOH PRPHQWR HOHV GHL[DUDP GH ID]HU SDUWH GD VRFLHGDGH H
SDVVDUDP D VHU PDUJHP GHOD VHQGR DVVLPSDVVDUDP D ID]HU SDUWH GD HVFyULD GD
VRFLHGDGH$EDQGRQDGRV DOL HOHVSHUGHP VHXV YDORUHV H SXGRUHVSHUGHQGR D QRomR
GH FHUWR H HUUDGRHYDFXDQGR HP TXDOTXHU OXJDU DQGDQGR VHP URXSDV H HWF
&RQILQDGRV HOHV SHUGHUDP VXDV LGHQWLGDGHV GHL[DQGR VXDV IDPtOLDVVHXV
WUDEDOKRVVXDV FDVDVVXDV YLGDVD SDUWLU GDtHOHV HOHV WHP TXH OKH GDU FRP DTXHOD
VLWXDomR H FRP RV FRQIOLWRV TXH DTXLOR HVWDYD JHUDQGR $ WUDLomR GR PDULGR UHWUDWD
HVVD TXHVWmR GD LGHQWLGDGHHOHV HUDP PDULGR HPXOKHU PDLV VHUi TXH HOHV DLQGD VH
YLDP DVVLP"&HUWDPHQWH QmRSRLV QR PRPHQWR GH WHQWDomR HOH QHP VH OHPEURX GH
VXD PXOKHU DWp SRUTXH HOH QmR FRQVHJXLD PDLV ³ YrOD´ FRPR XPD PXOKHU DWUDHQWH Mi
TXH DJRUD HOD ID] XP SDSHO GH PmH MXQWR DV QHFHVVLGDGHV PDLV EiVLFDV GH XP VHU
KXPDQRWRUQDQGR DVVLP DTXHOH DWR FRPR XPD QHFHVVLGDGH ItVLFD VRPHQWH SRLV R
TXH XQLD HVVH FDVDO HUD R DPRU H DFXPSOLFLGDGH TXH HOHV WLQKDP
2 DORMDPHQWR p GLYLGLGR HP DODV H QHODV FDGD XP WHP R VHX OtGHUSUD IDODU H
UHSUHVHQWDU DTXHOD DOD DOL WRGRV FRQILQDGRVVHP YLVmRVHP QHQKXP WLSR GH
FRQIRUWR H FRP HVFDVVR UHFXUVRV KXPDQRVD SULQFLSLR HOHV YLYHP FRPR VRFLHGDGH
LJXDOLWiULD GLYLGLQGR VHXV UHFXUVRV SURSRUFLRQDOPHQWHGLYLGLGRV HQWUH DV DODVSRUpP
TXDQGR RXYH RSRUWXQLGDGH GH XP GRV OLGHUHV GH FRQWURODU RVUHFXUVRVDV FXVWDV
GH HVFUDYL]DU RXWURVPDLV XPD YH] R VHU KXPDQR ODQoRX PmR GH VHX HJRtVPR VXD
IRPH SHOR SRGHU VREUH R RXWURH DVVLP YLROHQWDQGR D WRGRV FRP VXD LQGLIHUHQoDR
VHU KXPDQR IUHQWH D SRVVLELOLGDGH GH LPHUJLU VREUH RXWURV VHPSUH YHU LVVR FRPR

XPD FKDQFH GH IHOLFLGDGH QmR VH LPSRUWDQGR FRP RV GHPDLVDOL HOH XVRX XP ³SRGHU´
TXH QDTXHOH PRPHQWR HUD D DUPDSDUD H[SORUDU RSRYRWLUDQGR GHOHV RV VHXV EHQV
ItVLFRV H PRUDOHOHV WLYHUDP TXH DEULU PmR GHVVHV EHQVGH VXD PRUDO H GH VXDV
LGHRORJLDVSULRUL]DQGR DVVLP VXDV QHFHVVLGDGHVHOHV SUHFLVDYDP VH DOLPHQWDU SDUD
VREUHYLYHUHP(QTXDQWR XQV SURS}HP D LJXDOGDGH GH GLUHLWRV H GHYHUHV HQWUH WRGRV
RXWURV FUHHP TXH SRGHP OLGHUDU SHOD IRUoD H KXPLOKDP R UHVWDQWH$OL HOHV SDVVDUDP
D RSULPLU R SRYR
7DPEpP QRV VXUSUHHQGHPRV FRPRD DWLWXGH GDTXHOH FHJR GH QDVFHQoD TXH
FRPSDFWXRX FRP WRGD D PDOGDGH LPSRVWD GHQWUR GDTXHOH DORMDPHQWRHOH WDPEpP
VH DSURYHLWRX GD IUDTXH]D GRV GHPDLVHVWH WDOYH] WHQKD VLGR RX VH VHQWLGR
GHVFULPLQDGR HVTXHFLGRPDVVDFUDGR SHOD VRFLHGDGH TXH QmR VH LPSRUWD PXLWR
FRP D QHFHVVLGDGH GRV RXWURV7DOYH] SRU FRQWD GLVVRTXDQGR RXYH XPD FKDQFH
GH SRGHU VH DSURYHLWDU GLVVR H VH VHQWLU VXSHULRU DRV...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Ensaio sobre cegueira Resenha
  • Ensaio
  • ensaio sobre a cegueira
  • Ensaio sobre a cegueira
  • Resenha Ensaio sobre a Cegueira
  • resumo ensaio sobre a cegueira
  • Ensaio sobre a cegueira
  • ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA DO INDIVIDUALISMO

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!