Calculo

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 512 (127827 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 18 de setembro de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
ÙÖ×Ó

Ð ÙÐÓ
senh x cos x
dx
d dx d dx

ÍÑ Î Ö Ú Ð
dx
d dx

d dx

− sen x
d dx

ex
dx
d dx

sen x

dx

dx

− cos x cosh x

dx

d dx

d dx

d dx

d dx

d dx

1 0!
dx

x 1!
dx

x2 2!
dx

x3 3!
dx

···
dx

xn n!

d dx

d dx

d dx

d dx

d dx

d dx

log x
dx

0! x
dx

1! − 2 x
dx

2! x3
dx

3! − 4 x
dx

···

(−1)nn!xn+1
dx

Å Ö Ó ÙÖ Ð Ó È ÐÙÑ Ó

Ö Ð

ÙÖ×Ó
Ë

Ð ÙÐÓ
ÙÒ ÇÙØÙ ÖÓ

ÍÑ Î Ö Ú Ð
Ó Î¾º½ ¾¼½½

Å Ö Ó ÙÖ Ð Ó È ÐÙÑ Ó
È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ö Ð ÈÖÓ ××ÓÖ Ó ÁÒ×Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö× Ó ÊÓ

Í Â Ò

Ö Ð
ÖÓ

Å Ø Ñ Ø

Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ×Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö× ÊÓ Ô × × Ó ÙØÓÖ Þ × Ñ ÚÒ

Å Ø Ñ Ø Å Ø Ñ Ø Ö Ð Â Ò × Ó ÊÓ ÖÓ ¹ ÚÙÐ Ù Ö ×Ð

ÔÐ Â Ò ÖÓ

ÛÛÛºÐ

Ñ ºÙ Ö º Ö» Ñ Ö Ð»Ð ÚÖÓ× ÓÙ ÒØÖ Ñ Ñ Ô Ö Ð´ ØµÙ Ö ´ Óصֺ

ÒÓ××Ó ØÖ

Ð Ó ÓÒØ ØÓ

ÓÒ×ÙÐØ ÓÑ Ó

Ó ×ØÓ ÙØÓÖ Ñ

×Ø Ó ´ ÍÒÔÓÖØ ÓÙ ÒÚ Ð ÓÖÒ ×Ø ÔØ Ö Ö ØÓ

ØÖ µ

Ð Ó

×Ø

Ð

Ò Ô Ö ÕÙ ÖÚ

Ó ×Ó ×Ø ØÚ

ÙÑ Ð Ò

Ä

Ò ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ð

Ö

ØÚ Ñ ×Ñ

ÓÑÑÓÒ× Ä Ò

ØÖ

Ù¹

Í×Ó Æ Ó¹ ÓÑ Ö Ú Ö ÙÑ

Ð ´Æ µ

´Ë µ ¿º¼

º È Ö ÙÑ Ð Ó Ò Ö

Ö
ÖØ

Ø Ú
Ô Ö

ÓÑÑÓÒ׺ÓÖ »Ð

¸ Ú×Ø

Ò× ×» Ý¹Ò ¹× »¿º¼» Ö»
ÓÒ ×ØÖ Ò× ËØÖ ÙÖ Ø¸ ËÙ Ø×Ø Ð Ó Ö ×¸ Ò ¿¼¼¸ Ë Ò × Ñ Ò× Ö Ò ÓÑ Ö ØÖ Ð Ò × Ó¸ ׸ Ù Ñ

ÓÑÑÓÒ׸ ½ ½ Ë ÓÔ Ó Ö Ö ÓÙ Ö × Ñ ×Ó

½¼ ¸ ÍË º Ô ÖÑ Ø Ö Ó Ö × ÙØÓÖ ×ØÖ ÓÙØÖÓ× ÔÓ×× Ñ × ×Ó Ö Ó Ö ×Ø ÓÑ Ö ÓÒØ ÒØÓ ÕÙ ¸ ÓÙ ×Ó ÙÑ

Ù Ñ

Ö ×ÙÐØ ÒØ

Ñ ×Ñ

×ÑÐ Ö

ÔÖ × ÒØ º

Ø ÐÓ Ö
Ö Ð¸ Å Ö Ó ÙÖ×Ó Å Ø Ñ Ø º Ⱥ ÍÑ Î Ö Ú Ð » Å Ö Ó Ö Ð ¹ ÊÓ Â Ò ½º ÖÓ Ð ÙÐÓ ÁÒ×Ø ØÙØÓ Áº Ì ØÙÐÓ ½¾º ½ º¿ ÁË Æ ¹ ¹ ¹ Ð ÙÐÓ ¸ ¾¼½¼º

Sobre o Autor
Å ÖÓ Ó ÔÐ ÌÖ Å Ø Ñ Ø Â Ò ÖÓ × ÙÖ Ð Ó È ÐÙÑ Ó Þ Ó Ó ÕÙ ¸ ÓÙØÓÖ × Ò Ð º ½ Í Ê ÓÑ ÔÖÓ Ö Ð Ö Ð Ó Ó Ö Ò Ö Ù ÖÓ ´Ò ØÙÖ Ð Ò ×¸ Ò Ó ÊÓ Ò ÁÒ Ò Ð× Ù Ò Â Ò ÖÓµ ØÖ Ó Ò Ò ÓÐÓÖ ´ØÓÖ Ñ Å Ø Ñ Ø × Ö Ð Ò× ÒÓ Ó ÊÓ ÓÖ ÙÑ Ò Ò× µº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø × Ô Ö Ó Í Ê¸ Ó Å ×ØÖ ÆÙÑ Ö ÍÒ Ú Ö× Óº ¸ Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö× ØÝ ´ Í µº

××ÓÖ ÒÓ ÁÒ×Ø ØÙØÓ ØÙ Ò Ó Ò

Å Ø Ñ Ø Ô ×¹ Ö

Ú

ËÇ Ê

Ç

ÍÌÇÊ

Agradecimentos
ÈÖ Ñ ÔÖÓ ØÙÖÑ ×Ø ÖÓØÓº Ó× ÔÖÓ Ö ××ÓÖ × Ó Ó Ó ÁÅ Í Ê ÕÙ ÙÐ × ÖÑ ÓÖÖ Ö ÙÐØÙÖ ÓÐ ÖÖÓ׺ Ô ÖÑ Ø Ö Ñ Ä Ò× µ¸ ÕÙ ÔÖÓ Ù Ô ÖÑ Ø Ó ×Ø Ñ Ø Ö Ðº Ó Ó Ö Ù×Ó ÓÖ Ö Ñ ÖÓ¸ Ò ÓÖÑ Ò Ö Ö Ø Ò ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ô Ö ÙØÓÑ ×Ø Ó ÐÙÒÓ ÂÓ× Ìº ÅÓÒØ ¾¼½½¸ Ô Ð × Ò Ñ Ö × Ó× ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖÓ ÙØÓ Ö Ö ÑÓ× Ö¸ ÓÙ Ð × ÃÒÙØ Ô ÐÓ Ì ¸ ×Ó ØÛ Ö ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÕÙ ×Ø Ñ Ø Ö Ð ÓÒØ º ÓÖ × ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ ÈÄ ´ ÒÙ ÈÙ Ð

• •

Ñ ÔÖ Ñ ÖÓ ÐÙ × Ä ×Ð Ø Ó ÓÒ ØÓ

Ä ÑÔÓÖØ ÔÐÓ ÄÌ

¸ Ô

ÓØ

×

Ó ÒÓ ÌÄ ÒÙ× ÌÓÖÚ Ð × Ô ÐÓ

ÖÒ Ð

Ó × ×Ø Ñ

ÓÔ Ö

ÓÒ Ð

ÆÍ¹Ä ÒÙÜÊ ÙØ Ð Þ

Ö

ËØ ÐÐÑ Ò¸ Ö ×ÔÓÒ× Ú Ð Ô ÐÓ ÔÖÓ ÓÔ Ö ÓÒ Ð Ø Óµ¸ ÆÍ¹Ä ÒÙÜ Ó×

ØÓ ÑÐ

Æ͸ Ö ×

Ô ÐÓ× Ô ××Ó × ÔÓÖ Ö Ò ¸ ººº ÓÖ

Ú Ö×Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Þ Ò × ×Ó ØÛ Ö × ÔÖÓ Ö Ñ µ¸

Ó × ×Ø Ñ

Ø Ö

´ ÓÑÔ

´ ÓÖÖ ØÓÖ ÓÖØÓ Ö

Ö Ô¸

Ó

Ò

ÖÕÙ ÚÓ×µ¸ ¸

Ó×ØÚ

Ñ ´ Û¸ ÜÔ×Ô ÐÐÅ Ö ÕÙ

Ë ÙØØÐ ÛÓÖØ ÙØ Ð Þ Ô Ö

Ö

ÓÖ ×Ø

×ØÖ Ð ÚÖÓ

Ù

Ó

Ó Ä ÒÙÜ

Í ÙÒØÙ

ÔÖÓ ÙÞ Ö

• • •

Ö Ñ ÅÓÓÐ Ò

Ö Ô ÐÓ

Ú Ñ È

´

ØÓÖ

Ø ÜØÓµ Ú Ùи Ö Ò ËÑ Ø ¸ È ÙÐ Ã Ò ÓÒ ØÓ× Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ×µ ÓÙØÖÓ×

Ì ÐÐ Ì ÒØ Ù Ô ÐÓ Ô ÐÓ Ê ¸ ÕÙ

Ì

ËÙÔÓ ËÙØ ÒØ Ö Ô ÐÓ Ó ´Î Ö Ú Ö

ÔÓ××

ÐØ Ö Ñ

Ó× Ø Ó

ÑÙÒ Ó

Ó× Ë ÒØÓ× ÅÓÙÖ

Ú ÖÓ

ÓÖ ÇÖØÓ Ö

Ú

Ê

ÁÅÆÌÇËÏ

Ô × ÙØ Ð Þ × Ñ Ú Ö Ó×

× Ù× Ñ Ð Ü ÑÔÐÓ׺

×

ÓÐ

ÓÖ

ÓÖ ×¸ ÔÓÖ

Ð ÙÑ ×

ÙÖ ×

Pref´ cio a
ÌÓ Ó Ø Ö ×Ô ØÓ ×Ø Ð ÚÖÓ Ó Ò Ù Ò ÒØÙ Ñ Ó Ô ÐÓ Ó Ñ × Ó × ÖÓ ×ØÙ Ó ÒØ ÔÖ × ÒØ Ö Ó Ò ÓÒØÖÓ Ö ×Ó Ö Ð Ó× ÓÑ ÐÓ× ÔÖ Ð ÙÐÓ Ò Ó Å Ø Ñ ¹ ÓÒ × Ó Ð ÙÐÓ ØÓ× Ó Ó ×ÓÑ ÒØ ÓÑÓ ÙÑ ÔÖ Ð Ð Ñ ÖØ Ñ ÒØ Ò Ó × Ù Ô Ò× Ö ×Ó Ö Ñ ØÖ Ó¸ Ñ × × ÒÚÓÐÚ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ×Ø Ó Ð ÚÖ µ ÓÑÓ ÙÑ ÔÖ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ º ´º º º µ ÒÐ× ¸ ÓÖ Ñ ÓÖ ËÔ ¸ ÓÖÑÙÐ Ö ËÔ Ú Ù ÐÑ ÒØ Ô Ö×Ù Ó ¹ÐÓ× ÕÙ × Ó Ó Ñ Ó Ð ÚÖÓ

Ñ ×ÑÓ ×º ´ÈÖ

Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö

× Ñ Ø Ñ Ø

È Ö Ó ×ØÙ ÒØ
×Ø Ø ÜØÓ ´ µ Ô Ö Ð ÚÖÓ Ø Ñ ÓÐÓ Ú × × ××ÓÖµ ÓÑÓ Ñ Ñ Ó Ó Ó ÐÙÒÓ ×Ù × ÙÑ × Ö Ú × Ó¸ Ö ÐÙÒÓ׺ Ð ÙÐÓ¸ Ö ÁÒØ Ö Ð ÓÑ Ò ÑÓ× ÓÒ×ÙÐØ ½ ¿ Ð ØÙÖ Ð ÚÖÓ× ÙÐ Ü ÙÖ×Ó ×¸ ØÖ Ø Ò Ó¹Ó× Ø ÜØÓ Ó× Ø Ó ÓÒ ØÓ× Ð ÙÐÓ¸ Ô Ö Ó Ó ÒÚ × ÐÙÒÓ ´ ×ÑÓØ Ú ÒØ ÓÖÑ ÒØ Ð ÒØ º ÆÓ ÑÓ×

ÈÖ ¹

×Ø ÕÙ ¸...