Globaliu firmu formavimasis ir pletra

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 100 (24953 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 9 de setembro de 2011
Ler documento completo
Amostra do texto
TURINYS

ĮVADAS..................................................................................................….........................................6

1. SITUACIJOS ANALIZĖ. PASAULIO EKONOMIKOS GLOBALIZACIJA.......................7
1.1. Ekonomikos globalizacijos esmė ir priežastys.............................…....................................7
1.2. Globalios ekonomikostapsmas........................................................…..............................10
1.3. Globalios ekonomikos struktūra.......................................….............................................15
1.4. Firmų vaidmuo globalios ekonomikos struktūroje............................................................21

2. TYRIMO METODIKA. GLOBALI FIRMA- GLOBALIOS EKONOMIKOS RAIŠKOSVEIKSNYS...……………………………………………………………………………………….24
2.1. Globalių firmų poveikis šalių ekonomikai.........................…............................................24
2.1.1. Įtaka valstybės nacionalinei ekonomikai ir ekonominiams sprendimams..............25
2.1.2. Globalios firmos ir pokyčiai pasaulinėje darbo rinkoje ….....................................29
2.1.3.Globalių firmų poveikis konkurencijai bei socialinei sferai...................................32
2. Pasaulio globalių firmų įvertinimas....…...........................................................................35

3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. GLOBALIŲ FIRMŲ VEIKLOS LIETUVOJE IR PORTUGALIJOJE LYGINAMOJI ANALIZĖ.........................…..............................................413.1. Globalių firmų poveikis Lietuvos ekonomikai..............................................…................41
3.1.1. Įtaka Lietuvos nacionalinei ekonomikai ir darbo rinkai........................................41
3.1.2. Globalinių firmų įvestos naujovės Lietuvos įmonių vadyboje..............................46
3.2. Globalių firmų įtaka Portugalijosekonomikai...................................................................48
3.2.1. Poveikis Portugalijos nacionalinei ekonomikai ir darbo rinkai.........................…50
3.2.2. Portugalijos konkurencinė ir socialinė sfera ………………….…........................54
3.2.3. Globalinių firmų įdiegtos vadybinės naujovės Portugalijoje...........................….56
3.3. Lietuvos ir Portugalijos sąveika suglobalių firmų veikla…………………......................60

4. IŠVADOS.........................….........................................................................................................65

LITERATŪRA.................................................................................................................................68PRIEDAI...........................................................................................................................................71

ĮVADAS

Temos aktualumas. Globalių firmų veikla įtakoja pasaulio šalių ekonominį gyvenimą ir apima didžiulę pasaulio prekybos dalį: joms priklauso iki 30 proc. pasaulio gamybos ir iki 70 proc. pasaulio prekybos apimties, valdo milžinišką kapitalą, dominuoja investicijų srityje, įtakoja tarptautiniodarbo pasidalijimą, dalyvauja paskirstant šiuolaikinio pasaulio ekonomikos gamybines jėgas, o kai kurių ekonominis potencialas netgi pralenkia atskiras valstybes. Globalios firmos įtakoja ne tik ekonominį šalių gyvenimą, bet ir politinį, nes jos palaiko tiesioginius ryšius su įvairių šalių vyriausybėmis, gali riboti valstybių suverenumą, jei pastarosios tampa ypač priklausomomis nuo globalinėsfirmos veiklos jų šalyje. Be to globalios firmos atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant ir skleidžiant pažangias technologijas bei yra svarbiausios veikėjos prekybos, finansų, technologijos ir kultūros globalizacijoje.
Pasirinktoji darbo tema pastaraisiais metais yra ypač populiari ir diskutuotina. Nėra abejingų paaštrėjusiam globalizacijos procesui: vieni tampa jos priešininkais, kiti- ieško...