A FIOL E A LOGÍSTICA TERRITORIAL BAIANA: FRAGMENTAÇÃO E LIMITAÇÕES

8228 palavras 33 páginas
A FIOL E A LOGÍSTICA TERRITORIAL BAIANA:
FRAGMENTAÇÃO E LIMITAÇÕES

HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA1
GUSTAVO HENRIQUE DUTRA METTIG2
ALESSANDRO LEBOREIRO DE SOUZA3
JOSÉ GILEÁ DE SOUZA4
Resumo
%QPEGKVWCNOGPVG C (GTTQXKC FG
+PVGITCÁºQ 1GUVG .GUVG
(+1. CRTG senta externalidades positivas para
Q VGTTKVÎTKQ DCKCPQ CQ UGT CRQPVCFC
RGNQ CVWCN )QXGTPQ $CKCPQ EQOQ
WOC FCU RTKPEKRCKU UQNWÁÐGU RCTC
QU RTQDNGOCU FG KPVGITCÁºQ HÈUKEC G
GUEQCOGPVQ FC RTQFWÁºQ FQ 'UVCFQ
0Q GPVCPVQ CU GXKFÄPEKCU JKUVÎTKECU
CRQPVCO SWG TGIKÐGU RGTKHÃTKECU VCN
EQOQ C $CJKC TGUWNVC PC CORNKCÁºQ
FG CUUKOGVTKCU G TGRTQFWÁºQ FQ OQ
FGNQ FG KPHTCGUVTWVWTC FG VTCPURQTVG
XQNVCFC RCTC CVKXKFCFGU RTQFWVKXCU
GZÎIGPCU # RCTVKT FGUUC EQPVTCFKÁºQ
UWTIG C UGIWKPVG SWGUVºQ PQTVGCFQTC
FGUUG VTCDCNJQ EQOQ C EQPUVTWÁºQ
FC (+1. EQPVTKDWK RCTC C KPVGITCÁºQ
HÈUKEC G RCTC C FKUUGOKPCÁºQ FG XCP
VCIGPU EQORGVKVKXCU ´ GUVTWVWTC RTQ
FWVKXC FQ VGTTKVÎTKQ DCKCPQ! 5GTKC C
(+1. WOC TWRVWTC FQ RCTCFKIOC SWG
CECTTGVCO GO HTCIOGPVCÁºQ G NKOKVC
ÁºQ FC KPHTCGUVTWVWTC FG VTCPURQTVG
KPGTGPVGU ´ RGTKHGTKC FQ UKUVGOC KPVGT
PCEKQPCN ECRKVCNKUVC! # RCTVKT FGUUGU
SWGUVKQPCOGPVQU J¶ QU UGIWKPVGU
QDLGVKXQU GURGEÈſEQU RTKOGKTQ GZRQT
WOC DTGXG FKUEWUUºQ UQDTG Q EQPEGKVQ
FG .QIÈUVKEC 6GTTKVQTKCN G C ETKCÁºQ
FQ GURCÁQ PC EQPVGORQTCPGKFCFG;
Q UGIWPFQ QDLGVKXQ UG EQPEGPVTC PC
FKOGPUºQ QTICPK\CEKQPCNGUVTCVÃIKEC
FC ETKCÁºQ FC (+1. GO UGIWKFC C
RCTVKT FC FKOGPUºQ KPUVKVWEKQPCN

RDE - REVISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

coPEGPVTCUG PQ FGVCNJCOGPVQ G
CRTGUGPVCÁºQ FQU RTKPEKRCKU RQPVQU
FC TGIWNCÁºQ G TGIWNCOGPVCÁºQ SWG
KPƀWGPEKCO C EQPUVTWÁºQ FC HGTTQXKC
Q SWCTVQ QDLGVKXQ TGOGVG C WOC DTGXG
FGUETKÁºQ FC RQUUÈXGN KPHTCGUVTWVWTC
TGUWNVCPVG FC KPVGTCÁºQ FCU FWCU FK
OGPUÐGU EKVCFCU CPVGTKQTOGPVG 2QT ſO Ã RQUUÈXGN EQPENWKT SWG C (+1.
PºQ CRTGUGPVC WOC TWRVWTC EQO WO modelo tradicional presente em regi
ÐGU RGTKHÃTKECU PC SWCN C KPVGITCÁºQ
HÈUKEC GUV¶ UWDUWOKFC CQU KPVGTGUUGU

Relacionados