japonês

Páginas: 4 (936 palavras) Publicado: 12 de março de 2014
こんにちは!げんき です か?
Konnichiwa! Genki desu ka?
Olá! Como vai você?///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////おはよう ございます!Ohayou gozaimasu!
Bom dia!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////こんばんは KonbanwaBoa tarde!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////あなた の なまえ は なん です か。
Anata no namae wa nan desu ka.
Como você se chama?///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////わたし の なまえ は…
Watashi no namae wa...
Meu nome é...///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
あなた は どこ のしゅっしん です か。
Anata wa doko no shusshin desu ka.

De onde você é?///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////わたし は … から きました
Watashi wa ... kara kimashita
Eu sou do...///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////あなた は いくつ です か。
Anata wa ikutsu desu ka.
Quantos anos você tem?...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Japones
  • japones
  • Japonês
  • Japones
  • Japonês
  • Japones
  • Japones
  • japones

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!