Globaliu firmu formavimasis ir pletra

24953 palavras 100 páginas
TURINYS

ĮVADAS..................................................................................................….........................................6

1. SITUACIJOS ANALIZĖ. PASAULIO EKONOMIKOS GLOBALIZACIJA.......................7 1.1. Ekonomikos globalizacijos esmė ir priežastys.............................…....................................7 1.2. Globalios ekonomikos tapsmas........................................................…..............................10 1.3. Globalios ekonomikos struktūra.......................................….............................................15 1.4. Firmų vaidmuo globalios ekonomikos struktūroje............................................................21

2. TYRIMO METODIKA. GLOBALI FIRMA- GLOBALIOS EKONOMIKOS RAIŠKOS VEIKSNYS...……………………………………………………………………………………….24 2.1. Globalių firmų poveikis šalių ekonomikai.........................…............................................24 2.1.1. Įtaka valstybės nacionalinei ekonomikai ir ekonominiams sprendimams..............25 2.1.2. Globalios firmos ir pokyčiai pasaulinėje darbo rinkoje ….....................................29 2.1.3. Globalių firmų poveikis konkurencijai bei socialinei sferai...................................32 2. Pasaulio globalių firmų įvertinimas....…...........................................................................35

3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. GLOBALIŲ FIRMŲ VEIKLOS LIETUVOJE IR PORTUGALIJOJE LYGINAMOJI ANALIZĖ.........................…..............................................41 3.1. Globalių firmų poveikis Lietuvos ekonomikai..............................................…................41 3.1.1. Įtaka Lietuvos nacionalinei ekonomikai ir darbo rinkai........................................41 3.1.2. Globalinių firmų įvestos naujovės Lietuvos įmonių vadyboje..............................46 3.2. Globalių firmų įtaka Portugalijos

Relacionados