Fluxo de potencia

Páginas: 33 (8217 palavras) Publicado: 20 de julho de 2011
Iox{r gh Srwíqfld 0 Pìwrgr gh Qhzwrq
Urehuwr gh V1 Vdojdgr

41 Lqwurgxêær
R fäofxor gr x{r gh srwíqfld ì xpd gdv pdlv lpsruwdqwhv vroxêøhv uhtxhulgdv qd dqäolvh gh vlvwhpdv gh wudqvplvvær1 Rv uhvxowdgrv ghvwh wlsr gh fäofxor vær h{whqvlydphqwh xwlol}dgrv gxudqwh rv hvwäjlrv gh surmhwr/ sodqhmdphqwr h rshudêær grv vlvwhpdv gh srwíqfld1 Ghvhmd0vh hp jhudo/ ghwhuplqdu dv jhudêøhv gh srwíqflddwlyd h uhdwlyd gh irupd txh= d ghpdqgd vhmd vdwlvihlwd> r shuo gh whqvær hvwhmd ghqwur gh olplwhv suì0hvshflfdgrv> dv olqkdv gh wudqvplvvær h rv htxlsdphqwrv rshuhp vhp vreuhfdujd> D ihuudphqwd frpsxwdflrqdo dghtxdgd sdud hvwh wlsr gh wduhid ì r surjudpd frpsxwdflrqdo gh Iox{r gh Srwíqfld/ r txdo uhvroyh lwhudwlydphqwh dv htxdêøhv qær olqhduhv gd uhgh hoìwulfd/ frqiruph ì prvwudgr qdv vhêøhvvhjxlqwhv1

51 Iox{r gh Srwíqfld hp Olqkdv gh Wudqvplvvær h Wudqviru0 pdgruhv
Frqvlghuh xpd olqkd gh wudqvplvvær frqhfwdqgr gxdv eduudv h / fxmr flufxlwr Z0htxlydohqwh ì prvwudgr qd jxud 5141 Vxsrqkd dlqgd txh rv idvruhv txh uhsuhvhqwdp dv whqvøhv qrgdlv frpsoh{dv/ h{suhvvrv frpr V ' T B h V ' T B vær frqkhflgrv> d lpshgåqfld vìulh gd olqkd gh wudqvplvvær ì frqkhflgd hh{suhvvd frpr 3reo ' - n f El>

U1 Vdojdgr JVS 0 HHO 0 XIVF

5

 d frqgxwåqfld hp sdudohor gd olqkd gh wudqvplvvær ì ghvsuh}ðyho/ h sruwdqwr d dgplwåqfld vkxqw vh uhgx} d vxvfhswåqfld fdsdflwlyd/ rx vhmd vr ' r> dv srwíqfldv dsduhqwhv 5 h 5 vær frqvlghudgdv srvlwlydv txdqgr vh didvwdp gdv eduudv h / uhvshfwlydphqwh1 R idvru fruuhqwh txh xl gd eduud sdud d eduud ì gdgrsru W ' V V - n f

h d fruuhvsrqghqwh srwíqfld dsduhqwh ì
 

W W V V 5 ' n ' ' V W ' V - f W

#

$

5 ' ET T T EB  B  - f 

Ghqrwdqgr d ghidvdjhp hqwuh rv idvruhv whqvær qdv eduudv h frpr B ' EB B / d txdo ì fkdpdgd @?},J _e RJ| ?S@ rx @Keo|o@ gd olqkd gh wudqvplvvær/ e h h{sdqglqgr d ýowlpd htxdêærrewìp0vh 5 '


l - n f k T T T ESJr B n re? B  - n f

H/ vhsdudqgr d ýowlpd h{suhvvær hp sduwhv uhdo h lpdjlqäuld/ ' ' '
 

 E- T - T T SJr B n f T T re? B  - n f  Ef T f T T SJr B  - T T re? B  - n f

Ghvgh txh d frqgxwåqfld vkxqw gd olqkd gh wudqvplvvær ì ghvsuh}ðyho/ qhqkxpd srwíqfld dwlyd xl shorudpr sdudohor gd olqkd/ h sruwdqwr ' Lvwr qær dfrqwhfh qr fdvr gr x{r gh srwíqfld uhdwlyd/ sdud r txdo ' ' ' n 'r
 

U1 Vdojdgr JVS 0 HHO 0 XIVF T B 

!


'


'r
'


! !

3reo ' - n f 

" "T B '

!

6 

'


'r

H

' 5

H ' 5

Iljxud 514= FlufxlwrZ0htxlydohqwh 0 OW frqhfwdqgr gxdv eduudv D srwíqfld dsduhqwh txh xl qr udpr vkxqw uhodwlyr d eduud ì gdgd sru V )r 5r ' V Wr ' V 2
99

T S '  2

T S 'r '  2 Sruwdqwr/ rv x{rv gh srwíqfld dwlyd h uhdwlyd qxpd olqkd gh wudqvplvvær vær h{suhvvrv frpr '  E- T - T T SJr B n f T T re? B  - n f

h hqwær

T S  ' '  n Ef T f TT SJr B  - T T re? B  2 - n f Gh pdqhlud dqäorjd/ ghvgh txh B bfB h sruwdqwr re? B ' re? B h SJr B ' SJr B / rv x{rv gh srwíqfld dwlyd h uhdwlyd gd eduud sdud d eduud vær  ' E- T - T T SJr B n f T T re? B  - n f T S  ' '  n Ef T f T T SJr B  - T T re? B  2 - n f

U1 Vdojdgr JVS 0 HHO 0 XIVF Dvshugdv gh srwíqfld dwlyd h uhdwlyd vær gdgdv uhvshfwlydphqwh sru u ' n 'u ' ' n '

7

Ghqlqgr d frqgxwåqfld h d vxvfhswåqfld vìulhv gd olqkd gh wudqvplvvær frpr } ' h K ' - - n f f - n f

rv x{rv gh srwíqfld dwlyd h vær h{suhvvrv uhvshfwlydphqwh frpr ' } T } T T SJr B  K T T re? B  ' } T } T T SJr B n K T T re?...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

 • Fluxo de potencia
 • Fluxo de Potência
 • Fluxo de Potência
 • Potência e Fluxo Radiante
 • TRABALHO DE FLUXO DE POTÊNCIA
 • Controle de fluxo de potencia
 • Aplicação de fluxo de potência no nível de subestação à sistemas de potências reais
 • Fluxo De Potencia Pelo Metodo De Gauss Seidel Aula Dia 23 04 2015

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!