Ruth

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 3 (638 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 6 de março de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
É u kii faala agr neeah, taantaa cooisa taantus deseenteendimeentos neeah, maais acheei kii essee finaal iriaa acaaba seendu infeeliz, aiindaa naaum cheego noo finaal peelo jeeitu neeah, tooadooraandu essee moomentoo, noossoo moomentu, paarece kii u mundoo paara soo praa geenty qaandu estaamos juntoos, pois ée taoo difeerentee, taao booum fikaa du seeu laadu, keeru esqeecee tdoo ii viivee sooeeu ii vc, vc praa miim faaz taao beem kii eeu neem seei maais u kii too seentindu, kkk aas veezes qaandu soou ruiim “ olhaa kii ée raaro “ kkk, ée pq too apreendendu coom vc hee hee, maais eeu tyadooro assiim msm, tdoo kii maais keeru é teer vc coomigu saabiaa, achu kii siinhee neeah vc praa miim ée especiaal, aai peeco miilhoees dii deesculpaas peelo kii eeu tiinhaa feeitu poor ty, vc mee feezmudaa poody teer ceerteza, coom oo teempo vc peerceeberaa, eeu mudeei soo poor vc, ii sii naaum tiver booum ii tiveer kii mudaa maais aainda poor vc ireei mudaa seempre, ii praa miim fikaa msm akiieenaa vaargem sóo vc ée o mootivoo praa miim naaum saair daaki ée seerio, vc seera meeu unikoo mootivoo praa naaum teer kii ir eemboraa, too coom aa viidaa maais ageeitaada, too traampaandu ceertinhuupaah, antees dii ir emboora voo vee see teenhu meeu prooprio caantinhuu, voo saai dii ks ii moora sooziinhu, too teendu maais reesponsaa, ii sii algueem mee feez mudaa deessa foorma ii enxeergaa deessamaaneiraa fooi poor caausa dii vc, keeru saaber muuitoo maais cooisa dii vc ii sii vc peermiiti ireei qeerer saaber smp, naaum keeru kii mee escoondaa naada deesde agr, coomo eu naaum escoondeereeinaada dii vc eeu proomeeto, espeeru qe um diaa vc me aceeite...
Akeele diaa kii estaavamoos coonveersandu aanoiite, fooi muuito booum fiikaa daakeele jeeitinhu aa doois coom vc conveersaandu dii booa,espeero ty leeva praa algum lugaar oondy naaum poossaamos coorrer oo riscoo dii deescobrireem ageenty, adooro fiikaa du seeu laadu muuito...
Jaah naaum seei oo qee faazer maais amr goostariaa muiito...