Jesus

Disponível somente no TrabalhosFeitos
 • Páginas : 23 (5584 palavras )
 • Download(s) : 0
 • Publicado : 15 de abril de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
5HYLVWD )LORVyILFD

6mR %RDYHQWXUD
,661 

6mR %RDYHQWXUD &XULWLED Y Q S 
MDQHLURMXQKR 

)DH &HQWUR 8QLYHUVLWiULR
,QVWLWXWR GH )LORVRILD 6mR %RDYHQWXUD
&XULWLED 

&RS\ULJKW ‹ E\ DXWRUHV
4XDOTXHU SDUWH GHVWD SXEOLFDomR SRGH VHU UHSURGX]LGD GHVGH TXH FLWDGD D IRQWH
)$( &HQWUR 8QLYHUVLWiULR
,QVWLWXWR GH )LORVRILD 6mR %RDYHQWXUD
,QVWLWXWRPDQWLGR SHOD $VVRFLDomR )UDQFLVFDQD GH (QVLQR 6HQKRU %RP -HVXV $)(6%-
5 GH PDLR ² ² &XULWLED 35
(PDLO UHYLVWDILORVRILFD#IDHHGX
5HLWRU )U 1HOVRQ -RVp +LOOHVKHLP
'LUHWRU JHUDO GR *UXSR %RP -HVXV -RUJH $SRVWRORV 6LDUFRV
3UyUHLWRU DFDGrPLFR $QGUp /XLV *RQWLMR 5HVHQGH
3UyUHLWRU DGPLQLVWUDWLYR 5HJLV )HUUHLUD 1HJUmR
'LUHWRU GR ,)6% 0V 9LFHQWH .HOOHU
(GLWRUHV 'U9DJQHU 6DVVL H 'U (QLR 3DXOR *LDFKLQL
&RPLVVmR HGLWRULDO
'U 5REHUWR + 3LFK
0V 9LFHQWH .HOOHU
'U -DLPH 6SHQJOHU
'U -RmR 0DQQHV
'U 0DUFHOR 3HULQH
&RQVHOKR HGLWRULDO
'U 2VPDU 3RQFKLUROOL
'U 0DXUR 6LP}HV
'U $QW{QLR -RDTXLP 3LQWR
'U eFLR (OYLV 3L]]HWD
'U /HRQDUGR 0HHV
0V 6RODQJH $SDUHFLGD GH &DPSRV &RVWD
'U 5HQDWR .LUFKQHU
5HYLVmR (GLWRULD
'LDJUDPDomR 6KHLOD 5RTXH&DSD 5RODQG &LULOR

&DWDORJDomR QD IRQWH
5HYLVWD ILORVyILFD 6mR %RDYHQWXUD )$( &HQWUR 8QLYHUVLWiULR
)UDQFLVFDQR GR 3DUDQi ,QVWLWXWR GH )LORVRILD 6mR %RDYHQWXUD
Y Q MXOGH] 
 &XULWLED )$( &HQWUR
8QLYHUVLWiULR )UDQFLVFDQR GR 3DUDQi 
Y FP
6HPHVWUDO
,661 
 )LORVRILD ² 3HULyGLFRV , )$( &HQWUR 8QLYHUVLWiULR ,QVWLWXWR GH
)LORVRILD 6mR %RDYHQWXUD&'' 

1RWDV D UHVSHLWR GH HGXFDomR

*LOYDQ / )RJHO

 &RPHoR SRQGHUDQGR TXH R WHPD ´HGXFDomRµ FRV
WXPD YLU j EDLOD QR kPELWR GD FKDPDGD ´ILORVRILD GD
HGXFDomRµ $ ILORVRILD GHVGH VHX QDVFHGRXUR JUHJR
VHPSUH IRL XP HVIRUoR GH FRPSUHHQVmR GH UHDOLGDGH
,VVR YHP H[SUHVVR QD IyUPXOD FDQ{QLFD ´DPRU DR VD
EHUµ H WDPEpP ´DPRU j YHUGDGHµ j EXVFD GD YHUGDGH


3URIHVVRU GH)LORVRILD GR ,)&6
8)5-

$ YHUGDGH p R UHDO QD VXD UHDOLGDGH RX QR PRYLPHQWR
GH VXD UHDOL]DomR LVWR p QD VXD HVVrQFLD

5HY )LORVyILFD 6mR %RDYHQWXUD &XULWLED Y Q S MDQMXQ DUWLJRV

 e FRP YHUJRQKD p HVFRQGHQGR PmRV H FDUD TXH
HVFUHYR R WtWXOR H LQLFLR HVWDV EUHYHV FRQVLGHUDo}HV 9HU
JRQKD SRLV DSHVDU GH SURIHVVRU SUHFLVR FRQIHVVDU TXH
HQWHQGRPXLWR SRXFR GH HGXFDomR 0DV FUHLR VHU HVWH R
FDVR GH PXLWRV WDOYH] GD PDLRULD GRV SURIHVVRUHV 6DEH
VH TXH VmR PXLWRV RV SURIHVVRUHV RV GRFHQWHV H SRX
FRV UDURV RV PHVWUHV HQWHQGDVH RV YHUGDGHLURV HGX
FDGRUHV ( p SHUIHLWDPHQWH SRVVtYHO H PHVPR FRUUHQWH
VHU XP JUDQGH HGXFDGRU VHP HQWHQGHU LVWR p VHP VHU
YHUVDGR FXOWR H EHP LQIRUPDGR D UHVSHLWR GR WHPD (P
JHUDO p LVVR TXHDFRQWHFH 3UHVVLRQDGR SRUpP QmR
GHL[R GH HPLWLU DOJXPDV SRXFDV H YDJDV RSLQL}HV VREUH
R WHPD 2SLQL}HV TXH QmR GHYHULDP VHU SXEOLFDGDV PDV
SHUPDQHFHU QR UHFLQWR GD FRQYHUVD tQWLPD SRLV D SXEOL
FDomR Mi Gi DUHV GH VROHQLGDGH H OHPEURPH GH
0RQWDLJQH DILUPDU QmR KDYHU PDO QHQKXP HP VH GL]HU
EREDJHQV WROLFHV ´VRWWLVHVµ ² R PDO HVWDULD HP GL]r
ODV FRP VROHQLGDGH 0DV HQILP Dt YmR DVRSLQL}HV FXU
WDV H EUHYHV ² VHP VROHQLGDGH HVSHUR

(GXFDomR HGXFDU IDOD GH OHYDU FRQGX]LU SDUD 7DPEpP LVVR HGXFDomR HVWD FRQ
GXomR GR KRPHP IRL UHDOL]DomR JUHJD SULQFLSDOPHQWH HP WRUQR GR VpFXOR 9 D &
QR FRQWH[WR GD VRItVWLFD Dt LQFOXtGRV 6yFUDWHV H 3ODWmR 2 TXH FKDPDPRV HGXFDomR R
JUHJR FKDPDYD ´SDLGHLDµ TXH FRVWXPDPRV WDPEpP WUDGX]LU SRU ´IRUPDomRµ $TXL
SRUpP p SUHFLVRHQWHQGHU ´IRUPDomRµ QR VHQWLGR SUHFLVR YHUEDO GH GDU IRUPD
HQIRUPDU PHVPR FXQKDU PRGHODU H LVWR QR VHQWLGR GH GHWHUPLQDU (QWHQGDVH SRLV
GDU IRUPD RX GHWHUPLQDomR DR KRPHP IRUPDU HQIRUPDU D VXD KXPDQLGDGH D VXD
KRPLQL]DomR ´3DLGHLDµ IRUPDomR LVWR p HQFDPLQKDU S{U R KRPHP D FDPLQKR
QXP FDPLQKR ² R GD YHUGDGH GR KRPHP SDUD R SUySULR KRPHP
$WUDYpV GHVWD IRUPDomR ´D...