Ingles

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 8 (1860 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 29 de março de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
Lista de verbos irregulares inglês
 
Infinitive | Simple Past | Past Participle | Translation |
arise | arose | arisen | surgir |
awake | awakened / awoke | awakened / awoken | Acordar |
backslide | backslid | backslidden / backslid | Denegrir |
be | was, were | been | Ser |
bear | bore | born / borne | Nascer |
beat | beat | beaten / beat | Bater |
become | became | become |Tornar-se |
begin | began | begun | Começar |
bend | bent | bent | Curvar |
bet | bet / betted | bet / betted | Apostar |
bid (farewell) | bid / bade | bidden | Despedir |
bid (offer amount) | bid | bid | Oferecer |
bind | bound | bound | Amarrar |
bite | bit | bitten | Morder |
bleed | bled | bled | Sangrar |
blow | blew | blown | Soprar |
break | broke | broken | Quebrar |breed | bred | bred | Procriar   |
bring | brought | brought | Trazer |
broadcast | broadcast / broadcasted | broadcast / broadcasted | Transmitir / espalhar |
browbeat | browbeat | browbeaten / browbeat | Amedrontar /
Intimidar |
build | built | built | Construir |
burn | burned / burnt | burned / burnt | Queimar |
burst | burst | burst | explodir |
bust | busted / bust | busted /bust | Falir / Empobrecer |
buy | bought | bought | Comprar |
cast | cast | cast | Arremessar |
catch | caught | caught | Caçar |
choose | chose | chosen | Escolher |
cling | clung | clung | Unir-se |
clothe | clothed / clad | clothed / clad | Vestir/ cubrir |
come | came | come | Vir |
cost | cost | cost | Custar |
creep | crept | crept | Arrastar-se |
crossbreed | crossbred |crossbred | Cruzar raças |
cut | cut | cut | Cortar |
daydream | daydreamed / daydreamt | daydreamed / daydreamt | Sonhar acordado |
deal | dealt | dealt | Negociar |
dig | dug | dug | cavar |
disprove | disproved | disproved / disproven | Refutar |
dive (jump head-first) | dove / dived | dived | Mergulhar |
do | did | done | Fazer |
draw | drew | drawn | Desenhar |
dream | dreamed/ dreamt | dreamed / dreamt | Sonhar |
drink | drank | drunk | Beber |
drive | drove | driven | Dirigir |
dwell | dwelt / dwelled | dwelt / dwelled | Residir |
eat | ate | eaten | Comer |
fall | fell | fallen | Cair |
feed | fed | fed | Dar de comer |
feel | felt | felt | Setir |
fight | fought | fought | Lutar |
find | found | found | Encontrar |
fit | fitted / fit | fitted /fit | Caber |
flee | fled | fled | Fugir  escaper |
fling | flung | flung | Arremessar |
fly | flew | flown | Voar |
forbid | forbade | forbidden | Permitir |
forecast | forecast | forecast | Prever |
forego (also forgo) | forewent | foregone | Preceder /conceder |
foresee | foresaw | foreseen | Prever |
foretell | foretold | foretold | Profetizar |
forget | forgot | forgotten/forgot | Esquecer |
forgive | forgave | forgiven | Perdoar |
forsake | forsook | forsaken | Abandoner |
freeze | froze | frozen | Congelar |
frostbite | frostbit | frostbitten | Causar ulceração pelo frio |
get | got | gotten / got | Várias traduções |
give | gave | given | Dar |
go | went | gone | Ir |
grind | ground | ground | Triturar / pulverizar |
grow | grew | grown |Crescer |
hand-feed | hand-fed | hand-fed | Dar de comer pela mão |
handwrite | handwrote | handwritten | Escrever  a mão |
hang | hung | hung | Pendurar / enforcar |
have | had | had | Ter |
hear | heard | heard | Ouvir |
hew | hewed | hewn / hewed | Cortar |
hide | hid | hidden | Esconder |
hit | hit | hit | Bater / atingir |
hold | held | held | Segurar |
hurt | hurt | hurt |Machucar |
inbreed | inbred | inbred | Cruzar animais da mesma raça |
inlay | inlaid | inlaid | Enquadrar |
input | input / inputted | input / inputted | Preencher dado em um computador |
interbreed | interbred | interbred | cruzar |
interweave | interwove / interweaved | interwoven / interweaved | Trançar |
keep | kept | kept | Manter |
kneel | knelt / kneeled | knelt / kneeled |...