In nomine domini

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 43 (10730 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 25 de novembro de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
64

« Musicam sacram»


Die 5 m artii 1967 I nstructio « de m usica i n s acra L iturgia»
e dita e st, a b A. M. C ard. L arraana, P raefecta S RC, 1. C ard. L er­
caro, P raeside « C onsilii», e t F. A ntonelli, a S ecretis S RC,
s ubsignata.
- ---.-

._-- -._--------_._-------

- ~--~._--_.-.. _-----_._.­

ED. - Lat.: AAS 59 (1967) 300-320; N 3 (1967) 87-105; E L 81 (1967)193-229. Angl.: T PS 12 (1967) 173-186; LRA 76*-92*. G all.: DC 64 (1967)
495-512, 1133-1136. G erm.: L J 17 (1967) 106--126; N K 1 (1967); MuA 19
(1967) 49-74. H isp.: LC I 381-403. I tal.: E V 1313-1347; RL 54' (1967)
225-251; AA.VV., L a C ostituzione sulla sacra Liturgia = M C 14 (1967)
889-911. L us.: C EV 669-682; Instru(;iio M usicam s acram, L isboa 1967;
LRC 31 (1967) 478-488; O L 14(1967) 177-198. N eer.: KA 22 (1967) 317-333.
COMM. - Aug!.: A. M ILNER, i n: W 41 (1967) 322-333; J . D. CRICHTON,
i n: L iturgy 36 (1967) 57-63. Gall.: L. AGUSTONI, i n: N 3 (1967) 81-86;
cf. i bid., 105-108; ID., i n: B NL 2 (1967) 57-75; C. PARADIS. i n:
L Ve 13 (1967) 94-104. G erm.: H . R ENNINGS, i n: L J 17 (1967) 161-165;
H. H UCKE, i n: C oncilium 4 (1968) 125-133; E. J . LENGELING, in: B uL 40
(1967) 184-189; L. AGUSTONI - H. H UCKE, i n: M uA 19 (1967) 49-74;
K. A MON, i n: H D 21 (1967) 54-65. H isp.: P h 7 (1967) 361-388. H al.:
F. DELL'ORO, i n: R L 54 (1967) 251-276; A A.W., M usica sacra e azione
pastorale = Q RL 6 (1967); AA.VV., in: R PL 5 (1967) 241-271; D. STE­
FANI, i n: A A.W., L a C ostituzione sulla sacra Liturgia = MC 14 (1967)
991-1015; AA.VV., Rinnovamento l iturgico e m usica sacra = Biblio­
theca « Ephemerides L iturgicae » , S ectio p astoralis 4, R oma 1967;
AA.VV., M usica e c anto n ella liturgia. A tti del Convegno s ull'Istru­
zione « M usicam s acram» = L NS 3 (1968). L at.jgaIl.jitaI.: AA.VV.,
i n: E L 81 (1967) 230-293; d . ibid., 193-227. N eer.: B . K AHMANN, i n:
H O 22 (1967) 82-89.
-----~--

PROOEMIUM

[ 300] 1. Musicam s acram, i n i is q uae a d I iturgicam i nstaura- 733
t ionem s pectant, S acrosanctum O ecumenicum C oncilium V ati­
canum s ecundum a Uente c onsideravit, e iusque m unus i n d ivinis
officiis i llustravit, p lura p rincipia p luresque l eges h ac d e r e i n
C onstitutione d e s acra L iturgia e dicens, e ique t ribuens i nte­
grum c aput e iusdem C anstitutionis.
­

2. Q uae a utemS acrosanctum C oncilium s tatuit, i n i nstaura- 734
t ione l iturgica n uper i nchaata a d u sum a dduci i am c oepta s unt.
S ed e n avis n ormis a d s acrarum r ituum a rdinationem e t fide­
«MUS/CAM SACRAM

)1

275

H um a ctuosam p articipationem p ertinentibus, q uaestiones ali­
quae d e m usica s acra e iusque m inisteriali m unere o rtae s unt,
q uae s olvendae v identur a d nonnulla p rincipia C onstitutionis
d e s acra L iturgia h ac i n r e m elius d eclaranda.
7 35 3. C onsilium, p roinde, a d e xsequendam C onstitutionem d e s acra
L iturgia c onstitutum, d e m andata S ummi P ontificis, h as q uae­
stiones a ccurate p erpendit a tque p raesentem I nstructionem
c onfedt, q uae n on u niversam q uidem l egislationem d e m usica
s acra c olligit, s ed praecipuas - tantum n orm as s tatuit, q uae
m agis n ecessariae h ac a etate v identur; q uaeque v eluti c onti­
nuatio e t c omplementum e fficitur p rioris I nstructionis h uius
S acrae C ongregationis, a b e odem {( C onsilio» p raeparatae, e t
a d e xsecutionem s pectat C onstitutionis d e s acra L iturgia r ecte
o rdinandalTI, die 26 s eptelnbris 1964 e vulgatae.
4. S perare l icet f ore ut, h as n ormas l ibenti a nimo acci­
pientes e t i n u sum a dducentes, a nimo rum p astores, m usici
a rtifices, f idelesque c oncordi a nimo c ontendant a d v erum f inem
m usicae s acrae a ttingendum, « q ui g loria D ei e st a tque s ancti­
ficatio f idelium ». 1
a ) I deo i lla d icitur m usica s acra q uae, a d c ultum d ivinum
c elebrandum c reata, s anctitate e t b onitate f...
tracking img