Economia

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 16 (3804 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 14 de março de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
Mälardalens högskola
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST
FOA118 Finansiering och kalkylering, 7,5 hp
Västerås 2012-11-27

Möbelkraft AB
Produktkalkylering med budgetering

INL 1 2 hp
Kurs: FOA118 Ht-12
Författare:
Allana Olsson 861011
Anna Birkestål 910527
Handledare: Staffan Boström
Grupp A3 Västerås

INL 12 hp
Kurs: FOA118 Ht-12
Författare:
Allana Olsson 861011
Anna Birkestål 910527
Handledare: Staffan Boström
Grupp A3 Västerås

Budgetsammanfattning år 2012 – Möbelkraft AB
Försäljningsbudget (tkr) | | | |
Produkt | Antal | Pris/st | Summa |
Flex 1 | 50 | 5 562 | 278 098 |
Flex 2 | 185 | 8 464 | 1 565 874 |
Vera | 150 | 7 717 |1 157 599 |
Rut | 80 | 6 300 | 504 020 |
Totalt | 465 | | 3 506 000 |
| | | |
Lagerbudget (tkr) | | | |
Råvaror | | | 12 000 |
Färdigvaror |   |   | 130 000 |
Totalt | | | 142 000 |
| | | |
Investeringsbudget (tkr) | | | |
Arbetsmaskiner | | | 800 000 |
Arbetsmaskiner | | | 500 000 |
Utställningshall | | | 80 000 |
Kontorsmöbler | | | 20 000 |Totalt |   |   | 1 400 000 |
| | | |
Resultatbudget (tkr) | | | |
Försäljning | | | 3 505 591 |
Kostnad för sålda varor Bruttoresulat | | 3 186 901 |
Bruttoresultat | | | 319 000 |
Övriga kostnader Resultat |   |   |   |
Resultat | | | 319 000 |
| | | |
Likviditetsbudget (tkr) | | | |
Startkapital | | | 400 000 |
Försäljning | | | 3 506 000 |Banklån | | | 1 000 000 |
Avgår kundfodringar |   |   | -90 000 |
Summa inbetalningar | | | 4 816 000 |
| | | |
Dir lön utbetalningar | | | 719 000 |
Avdelningsutbetalningar | | | 2 452 000 |
Investeringar | | | 1 260 000 |
Råmaterial | | | 138 000 |
Kommission | | | 20 000 |
Avgår lev. skulder |   |   | -90 000 |
Summa utbetalningar | | | 4 499 000 || | | |
Kassaställning | | | 317 000 |
Balansräkning UB (tkr) | | | | |
Tillgångar | | | Eget kapital och skulder | |
Anläggningstillgångar | 1 260 000 | | Aktiekapital | | 400 000 |
Varulager | 142 000 | | Resultat | | 319 000 |
Kundfordringar | 90 000 | | Banklån | | 1 000 000 |
Kassa | 317 000 | | Leverantörsskulder | 90 000 |
Summa | 1 809 000 || Summa | | 1 809 000 |
| | | |
| | | | | |

Innehållsförteckning
Budgetsammanfattning år 2012 – Möbelkraft AB 2
1. Investeringsbudgeten och Lagerbudgeten för råvaror 6
1.1 Investeringsbudgeten 6
1.2 Lagerbudgeten för råvaror 6
2. Omkostnadsbudgetar per avdelning 7
2.1 Indirekta kostnader 7
2.2 Direkta kostnader 8
2.2.1 Underlag direktmaterial 8
2.2.2Direktmaterial – Tillverkning 8
2.2.3 Direkt material – Försäljning 9
2.2.4 Direktlöner 9
2.2.4.1 Snickeri 9
2.2.4.2 Måleri 11
3. Produktkalkyler 12
3.1 Påläggskalkyler 12
3.2 Produktkalkyler 13
3.2.1 TVK tillverkade varor 13
3.2.2 TVK sålda varor 14
4. AFFO-pålägg 15
5. Självkostnad och försäljningspris 16
5.1 Försäljningspris totalt 16
5.2 Försäljningspris per produkt 17
6.Lagerbudget 18
6.1 Färdigvaror 18
6.2 Råvaror 18
7. Budgetar 19
7.1 Resultatbudget 19
7.2 Likviditetsbudget 20
7.3 Balansbudget 21
8. Avrundningar 21
9. Excelblad 21Tabell 1 - Investeringsbudget 6
Tabell 2 - Lagerbudget för råvaror 6
Tabell 3 - Artikelregister 6
Tabell 4 - Indirekta kostnader 7
Tabell 5 - MO, TOS, TOM och AFFO 7
Tabell 6 - Produktregister 8Tabell 7 - Direkt material, Tillverkning 8
Tabell 8 - Direkt material, Försäljning 9
Tabell 9 – Snickerilöneunderlag 9
Tabell 10 - Snickerilön, Tillverkning 10
Tabell 11 - Snickerilön, Försäljning 10
Tabell 12 - Målerilön underlag 11
Tabell 13 - Målerilön, tillverkning 11
Tabell 14 - Målerilön, försäljning 11
Tabell 15 - Underlag till påläggskalkyler 12
Tabell 16 - Sammanställning...