Direito civil

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 14 (3368 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 17 de setembro de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
03

Οσ Βενσ

Ιντροδυ©ο
Χοισασ ε Βενσ
Νο⌡εσ Ινιχιαισ:
Παρα α εχονοµια πολτιχα, βενσ σ©ο αθυελασ χοισασ θυε, σενδο τεισ αοσ ηοµενσ, προϖοχαµ α συα
χυπιδεζ ε, πορ χονσεγυιντε, σ©ο οβϕετο δε απροπρια©ο πριϖαδα. Εντρεταντο, αινδα δεντρο δο χονχειτο
εχονµιχο, νεµ τοδασ ασ χοισασ τεισ σ©ο χονσιδεραδασ βενσ, ποισ σε εξιστιρεµ εµ γρανδε αβυνδ®νχια
να νατυρεζα, νινγυµ σε δαρ〈 αο τραβαληοδε αρµαζεν〈−λασ. ∆α µεσµα µανειρα, ο διρειτο σ⌠ ϖαι
δισχιπλιναρ ασ ρελα⌡εσ εντρε οσ ηοµενσ νο θυε χονχερνε ◊σ ρεφεριδασ χοισασ.

Χοισα ε Βεµ:
Χοισα  τυδο θυε εξιστε οβϕετιϖαµεντε, χοµ εξχλυσ©ο δο ηοµεµ. Ασσιµ, ο σολ, α λυα, οσ ανιµαισ ετχ.
Βενσ σ©ο χοισασ θυε, πορ σερεµ τεισ ε ραρασ, σ©ο συσχετϖεισ δε απροπρια©ο ε χοντµ ϖαλορ
εχονµιχο.

!

Οσ ϖοχ〈βυλοσ βεµ ε χοισα σ©ο δεεξτενσ©ο διφερεντε. Σεγυνδο Σιλϖιο Ροδριγυεσ, χοισα  ο γνερο
δο θυαλ βεµ  εσπχιε. Εξιστεµ αυτορεσ θυε εντενδεµ ο χοντρ〈ριο, χοισα  εσπχιε ε βεµ  ο
γνερο.

Πατριµνιο:
Ο πατριµνιο  ο χοµπλεξο δασ ρελα⌡εσ ϕυρδιχασ δε υµα πεσσοα θυε τµ ϖαλορ εχονµιχο. Ο
πατριµνιο ε α ηερανα χονστιτυεµ χοισασ υνιϖερσαισ, ου υνιϖερσαλιδαδεσ, ε χοµο ταισ συβσιστεµ,
εµβορα ν©ο χονστεµ δε οβϕετοσ µατεριαισ. Σ⌠σερ©ο ινχορποραδασ αο πατριµνιο δα πεσσοα φσιχα ου
ϕυρδιχα ασ χοισασ τεισ ε ραρασ θυε δεσπερταµ δισπυτασ εντρε ασ πεσσοασ. Εντενδε−σε θυε ο πατριµνιο
 χοµποστο πορ τοδο ο ατιϖο ε πορ τοδο ο πασσιϖο δε υµ ινδιϖδυο. ∆ε µοδο θυε σε ποδε ενχοντραρ
πεσσοα θυε τενηα υµ πατριµνιο νεγατιϖο, χοµο  ο χασο δο ινσολϖεντε. Α νο©ο δε πατριµνιο  δε
χονσιδερ〈ϖελ ιµπορτ®νχια, πορθυε νελα σε ϖαι βασεαρυµ πρινχπιο θυε ινφορµα τοδο ο διρειτο δασ
οβριγα⌡εσ. ∆ε αχορδο χοµ ταλ πρινχπιο, ο πατριµνιο δο δεϖεδορ ρεσπονδε πορ συασ δϖιδασ.

ωωω.χονχυρσοσϕυριδιχοσ.χοµ.βρ
! Χοπψριγητ 2003 – Τοδοσ οσ διρειτοσ ρεσερϖαδοσ ◊ ΧΜΠ Εδιτορα ε Λιϖραρια Λτδα.
⊃ προιβιδα α ρεπροδυ©ο τοταλ ου παρχιαλ δεστα αποστιλα πορ θυαλθυερ προχεσσο ελετρνιχο ου µεχ®νιχο.

π〈γ. 1

Χλασσιφιχα©ο δοσ Βενσ
ΒενσΧορπ⌠ρεοσ ε Ινχορπ⌠ρεοσ
Βενσ Χορπ⌠ρεοσ ε Ινχορπ⌠ρεοσ:
Οσ ροµανοσ ϕ〈 φαζιαµ α διστιν©ο εντρε οσ βενσ χορπ⌠ρεοσ ε ινχορπ⌠ρεοσ. Α λεγισλα©ο βρασιλειρα ν©ο
φαζ εστα διστιν©ο, απενασ α δουτρινα. Βενσ χορπ⌠ρεοσ σ©ο οσ βενσ φσιχοσ, χοµ εξιστνχια µατεριαλ, ου
σεϕα ποδεµ σερ τανγιδοσ πελο ηοµεµ (εξ.: υµ ϖεχυλο). Βενσ ινχορπ⌠ρεοσ σ©ο οσ βενσ χοµ εξιστνχια
αβστρατα, πορµ χοµ ϖαλορ εχονµιχο (εξ.: υµδιρειτο αυτοραλ, υµ χρδιτο).

!

Οσ βενσ χορπ⌠ρεοσ ποδεµ σερ οβϕετο δε χοµπρα ε ϖενδα ε οσ ινχορπ⌠ρεοσ σοµεντε δε χεσσ©ο.

Βενσ Μ⌠ϖεισ ε Ιµ⌠ϖεισ
Νο⌡εσ Ινιχιαισ:
Τεµ οριγεµ νο διρειτο ροµανο α διϖισ©ο εντρε βενσ ιµ⌠ϖεισ ε βενσ µ⌠ϖεισ (ρεσ µανχιπι ε ρεσ νεχ
µανχιπι).

Βενσ ιµ⌠ϖεισ:
Σ©ο αθυελεσ θυε ν©ο ποδεµ σερ τρανσπορταδοσ δε υµ λυγαρ σεµ δετεριορα©ο ου περδα (αλτερα©ο δε
συα συβστ®νχια).Αρτ. 79. Σ©ο βενσ ιµ⌠ϖεισ ο σολο ε τυδο θυαντο σε ληε ινχορποραρ νατυραλ ου αρτιφιχιαλµεντε.

Εσπχιεσ δε Βενσ Ιµ⌠ϖεισ:
Οσ βενσ ιµ⌠ϖεισ σε συβδιϖιδεµ αινδα εµ:
α) ιµ⌠ϖεισ πορ συα νατυρεζα: ο σολο ε τυδο θυαντο σε ληε ινχορποραρ νατυραλµεντε,
χοµπρεενδενδο ασ 〈ρϖορεσ ε οσ φρυτοσ πενδεντεσ (αρτ. 79, 1≡ παρτε);
β) ιµ⌠ϖεισ πορ αχεσσ©ο: θυανδο οχορρε α αδερνχια δε υµα χοισα ◊ ουτρα, δε µοδοθυε α
πριµειρα αβσορϖα α σεγυνδα (α αχεσσ©ο ποδε σερ φσιχα ου αρτιφιχιαλ) (αρτ. 79, 2≡ παρτε);
χ) ιµ⌠ϖεισ πορ αχεσσ©ο ιντελεχτυαλ ου δεστινα©ο δο προπριετ〈ριο: σ©ο χοισασ µ⌠ϖεισ θυε ο
προπριετ〈ριο δο ιµ⌠ϖελ µαντµ δε φορµα ιντενχιοναλ ε δυραδουρα εµπρεγαδα εµ συα
ατιϖιδαδε εχονµιχα (εξ.: υµ τρατορ εµ υµα φαζενδα);
δ) ιµ⌠ϖεισ πορ δισποσι©ο λεγαλ (αρτ. 80, ινχισοσ Ι ε ΙΙ).
Αρτ. 80.Χονσιδεραµ−σε ιµ⌠ϖεισ παρα οσ εφειτοσ λεγαισ:
Ι − οσ διρειτοσ ρεαισ σοβρε ιµ⌠ϖεισ ε ασ α⌡εσ θυε οσ ασσεγυραµ;
ΙΙ − ο διρειτο ◊ συχεσσ©ο αβερτα.
Αρτ. 81. Ν©ο περδεµ ο χαρ〈τερ δε ιµ⌠ϖεισ:

ωωω.χονχυρσοσϕυριδιχοσ.χοµ.βρ
! Χοπψριγητ 2003 – Τοδοσ οσ διρειτοσ ρεσερϖαδοσ ◊ ΧΜΠ Εδιτορα ε Λιϖραρια Λτδα.
⊃ προιβιδα α ρεπροδυ©ο τοταλ ου παρχιαλ δεστα αποστιλα πορ θυαλθυερ προχεσσο...